تمدیدپنجمین جشنواره درون دانشگاهی رویش

تمدیدپنجمین جشنواره درون دانشگاهی رویش

شرکت در پنجمین جشنواره درون دانشگاهی رویش تا تاریخ 30 بمهن ماه شد جهت شرکت در این جشنواره با داخلی 126 آقای نصر الهی تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله