549

تمدیدپنجمین جشنواره درون دانشگاهی رویش

تمدیدپنجمین جشنواره درون دانشگاهی رویش

شرکت در پنجمین جشنواره درون دانشگاهی رویش تا تاریخ ۳۰ بمهن ماه شد جهت شرکت در این جشنواره با داخلی ۱۲۶ آقای نصر الهی تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله