• ترم تابستان 1401-1400
تقویم آموزشی نیم سال تابستان تحصیلی 1401-1400
ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس
1401/03/15 لغایت 1401/04/28
انتخاب واحد توسط دانشجویان
1401/04/22 لغایت 1401/04/24
شروع کلاس ها
1401/04/25
درخواست میهمان
1401/04/25 لغایت 1401/05/01
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش
1401/04/25 لغایت 1401/04/29
ثبت و ویرایش غیبت16/3 کلاسی توسط مرکز آموزش
1401/05/29 لغایت 1401/06/04
پایان کلاس ها 
1401/06/04
اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
1401/06/01 لغایت 1401/06/11
امتحانات
1401/06/05 لغایت 1401/06/11
ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه
1401/06/05 لغایت 1401/06/16
درخواست تجدید نظر نمرات
1400/06/17 لغایت 1400/06/18
رسیدگی به تجدید نظر نمرات
1401/06/19لغایت 1401/06/20
ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه
1401/06/05لغایت 1401/07/25