549
  • نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲
  • نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲
  • ترم تابستان ۱۴۰۳-۱۴۰۲
  • ترم تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱
مقطعنیم سال ورودتاریخ انتخاب واحدحذف و اضافه
کاردانی  ۱۴۰۰-۲و ماقبل
 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۴۰۲/۰۷/۰۱
 کارشناسی۱۴۰۰-۲ و ماقبل
 ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۴۰۲/۰۷/۰۲
کاردانی و کارشناسی۱۴۰۰-۲ و ماقبل
۱۴۰۲/۰۶/۲۳
۱۴۰۲/۰۶/۲۴
۱۴۰۲/۰۶/۲۵
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
کاردانی۱۴۰۱-۱
۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
کارشناسی۱۴۰۱-۱
 ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
کاردانی و کارشناسی۱۴۰۱-۱
۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
کاردانی و کارشناسی۱۴۰۱-۲
۱۴۰۲/۰۶/۲۹
 
۱۴۰۲/۰۷/۰۶
 
کاردانی و کارشناسیتمام ورودی ها
۱۴۰۲/۰۶/۳۰
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
 
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
 
تقویم آموزشی نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
درخواست انتقال
۱۴۰۲/۰۳/۰۱لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس
۱۴۰۲/۰۳/۰۱لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
درخواست تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته
۰۱۴۰۲/۰۵/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
انتخاب واحد توسط دانشجویان
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ویرایش مدرس توسط مرکز آموزش
۱۴۰۲/۰۶/۲۱لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
شروع کلاس ها
۱۴۰۲/۰۷/۰۱
انتخاب واحد با تاخیر و خذف و اضافه
۱۴۰۲/۰۷/۰۱لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
درخواست میهمان
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
دسترسی واحد استانی به ویرایش مدرس
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ لغایت ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
تمدید درخواست میهمان
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
ارسال مدارک برای بررسی در شورای بررسی موارد خواص
پس از ثبت نمرات نیمسال ۲-۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
 
امتحانات میان ترم
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
حذف اضطراری
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ لغایت ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
ثبت و ویرایش غیبت۱۶/۳ کلاسی توسط مرکز آموزش
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
پایان کلاس ها
۱۴۰۲/۱۰/۲۲
امتحانات
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
تجدید نظر نمرات
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
رسیدگی به تجدید نظر نمرات
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
مقطعنیم سال ورودتاریخ انتخاب واحدحذف و اضافه
کاردانی و کارشناسی ۱۴۰۱-۱ وماقبل
 ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۱۴۰۲/۱۱/۲۲
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
کاردانی وکارشناسی۱۴۰۱-۲
 ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
کاردانی و کارشناسی۱۴۰۲-۱
 
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
کاردانی و کارشناسیتمامی ورودی ها
 ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
 ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۱۴۰۱/۱۱/۲۷
تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
درخواست انتقال
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
انتخاب واحد توسط دانشجویان
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
ویرایش مدرس توسط مرکز آموزش
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
شروع کلاس ها
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
انتخاب واحد با تاخیر و خذف و اضافه
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
درخواست میهمان
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
دسترسی واحد استانی به ویرایش مدرس
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ لغایت ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
تمدید درخواست میهمان
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
ارسال مدارک برای بررسی در شورای بررسی موارد خواص
پس از ثبت نمرات نیمسال ۱-۱۴۰۲ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
 
امتحانات میان ترم
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ لغایت ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
حذف اضطراری
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
ثبت و ویرایش غیبت۱۶/۳ کلاسی توسط مرکز آموزش
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ لغایت ۱۴۰۳/۰۴/۰۸
پایان کلاس ها
۱۴۰۳/۰۳/۲۵
امتحانات
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ لغایت ۱۴۰۳/۰۴/۰۸
ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ لغایت ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
تجدید نظر نمرات
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ لغایت ۱۴۰۳/۰۴/۱۵
رسیدگی به تجدید نظر نمرات
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ لغایت ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ لغایت ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
تقویم آموزشی نیم سال تابستان تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ لغایت ۱۴۰۳/۰۴/۲۹
انتخاب واحد توسط دانشجویان
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ لغایت ۱۴۰۳/۰۴/۲۲
شروع کلاس ها
۱۴۰۳/۰۴/۲۳
درخواست میهمان
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ لغایت ۱۴۰۳/۰۴/۲۹
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ لغایت ۱۴۰۳/۰۴/۲۹
ثبت و ویرایش غیبت۱۶/۳ کلاسی توسط مرکز آموزش
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ لغایت ۱۴۰۳/۰۵/۳۰
پایان کلاس ها 
۱۴۰۳/۰۶/۰۲
اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۰۹
امتحانات
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۰۹
ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۱۴
درخواست تجدید نظر نمرات
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۱۶
رسیدگی به تجدید نظر نمرات
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ لغایت ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
تقویم آموزشی نیم سال تابستان تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
انتخاب واحد توسط دانشجویان
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
شروع کلاس ها
۱۴۰۲/۰۴/۲۴
درخواست میهمان
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
ثبت و ویرایش غیبت۱۶/۳ کلاسی توسط مرکز آموزش
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۰۳
پایان کلاس ها 
۱۴۰۲/۰۶/۰۳
اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
امتحانات
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
درخواست تجدید نظر نمرات
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
رسیدگی به تجدید نظر نمرات
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۲۴