• نیمسال دوم 1402-1401
  • ترم تابستان 1402-1401
مقطعنیم سال ورودتاریخ انتخاب واحدحذف و اضافه
کاردانی و کارشناسی 992و ماقبل
 11 و 1401/11/12
1401/11/23
کاردانی وکارشناسی14001
13 و 1401/11/14
1401/11/24
کاردانی و کارشناسی14002
16 و 1401/11/17
1401/11/25
کاردانی و کارشناسی14011
 18 و 1401/11/19
1401/11/26
کاردانیتمامی ورودی ها
 1401/11/20
1401/11/27
کارشناسیتمامی ورودی ها
1401/11/21
1401/11/28
تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 1401-1400
درخواست انتقال
1401/09/15 لغایت 1401/09/30
ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس
1401/09/15 لغایت 1401/12/06
انتخاب واحد توسط دانشجویان
1401/11/11 لغایت 1400/11/21
ویرایش مدرس توسط مرکز آموزش
1401/11/11 لغایت 1401/11/28
شروع کلاس ها
1401/11/23
انتخاب واحد با تاخیر و خذف و اضافه
1401/11/23 لغایت 1401/11/28
درخواست میهمان
1401/11/23 لغایت 1401/12/01
دسترسی واحد استانی به ویرایش مدرس
1401/11/29 لغایت 1401/02/06
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش
1401/11/30 لغایت 1401/12/07
تمدید درخواست میهمان
1401/12/01 لغایت 1401/12/07
ارسال مدارک برای بررسی در شورای بررسی موارد خواص
پس از ثبت نمرات نیمسال 1-1401 تا 1401/12/08
 
امتحانات میان ترم
1402/02/09 لغایت 1402/02/22
حذف اضطراری
1402/03/09 لغایت 1402/03/10
ثبت و ویرایش غیبت16/3 کلاسی توسط مرکز آموزش
1402/03/16 لغایت 1402/03/26
اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
1402/03/20 لغایت 1402/04/09
پایان کلاس ها
1402/03/26
امتحانات
1402/03/27 لغایت 1402/04/09
ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه
1402/03/27 لغایت 1402/04/14
تجدید نظر نمرات
1402/04/15 لغایت 1402/04/16
رسیدگی به تجدید نظر نمرات
1402/04/17 لغایت 1402/04/18
ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه
1402/03/27 لغایت 1402/05/23
تقویم آموزشی نیم سال تابستان تحصیلی 1402-1401
ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس
1402/03/15 لغایت 1402/04/28
انتخاب واحد توسط دانشجویان
1402/04/20 لغایت 1402/04/23
شروع کلاس ها
1402/04/24
درخواست میهمان
1402/04/24 لغایت 1402/04/29
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش
1402/04/24 لغایت 1402/04/29
ثبت و ویرایش غیبت16/3 کلاسی توسط مرکز آموزش
1402/05/28 لغایت 1402/06/03
پایان کلاس ها 
1402/06/03
اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
1402/05/31 لغایت 1402/06/10
امتحانات
1402/06/04 لغایت 1402/06/10
ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه
1402/06/04 لغایت 1402/06/15
درخواست تجدید نظر نمرات
1402/06/16 لغایت 1402/06/17
رسیدگی به تجدید نظر نمرات
1402/06/18 لغایت 1402/06/19
ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه
1402/06/04 لغایت 1402/07/24