تغییر روز و ساعت دروس استاد گرکانی

تغییر روز و ساعت دروس استاد گرکانی

کلاس دروس استاد گرکانی به روزهای چهارشنبه تغییر یافته و ساعت کلاس ها به این صورت میباشد: کلاس درس آمار،آمار کاربردی،آمار و احتمالات کاربردی ساعت 14:00 الی 16:00 کلاس درس ریاضی علم کامپیوتر ساعت 16:00 الی 18:00 و ریاضی عمومی ساعت 18:00 الی 20:00 در سامانه سمالایو برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله