549

تغییر روز و ساعت دروس استاد گرکانی

تغییر روز و ساعت دروس استاد گرکانی

کلاس دروس استاد گرکانی به روزهای چهارشنبه تغییر یافته و ساعت کلاس ها به این صورت میباشد: کلاس درس آمار،آمار کاربردی،آمار و احتمالات کاربردی ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ کلاس درس ریاضی علم کامپیوتر ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ و ریاضی عمومی ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در سامانه سمالایو برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله