549

تغییر استاد درس شیوه اعتبارسنجی مشتریان و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و اعتبار سنجی

تغییر استاد درس شیوه اعتبارسنجی مشتریان و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و اعتبار سنجی

درس شیوه اعتبارسنجی مشتریان و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و اعتبار سنجی از مرحوم استاد حیدری به سرکار خانم پروانه بهرامی تغییر یافت.

اشتراک گذاری این مقاله