تحقیق درس کاربینی

تحقیق درس کاربینی

فیلم تهیه شده در رابطه با تحقیق مربوط به درس کاربینی که در کلاس مذکور مشخص شده است حداکثر تا تاریخ 1400/10/29 بر روی CD در ساعات اداری غیر از روز های پنج شنبه به آقای صفوی تحویل داده شود در صورت عدم تحویل برای درس مربوطه غیبت ثبت خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله