549

تحقیق درس کاربینی

تحقیق درس کاربینی

فیلم تهیه شده در رابطه با تحقیق مربوط به درس کاربینی که در کلاس مذکور مشخص شده است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ بر روی CD در ساعات اداری غیر از روز های پنج شنبه به آقای صفوی تحویل داده شود در صورت عدم تحویل برای درس مربوطه غیبت ثبت خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله