549
 • برنامه کلاسهای نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

به اطلاع دانشجویان میرساند برنامه کلاسی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ طبق فایل پیوست می باشد، لذا دانشجویان می بایست باتوجه به تقویم آموزشی منتشر شده در سایت از تاریخ انتخاب واحد خود مطلع شده و در تاریخ اعلام شده انتخاب واحد خود را انجام دهند.

دانشجویان می بایست باتوجه به اعلام روز و ساعت اعلام شده در برنامه درسی انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا انجام دهند. 

برنامه کلاسی    دانلود

دروس عمومی و مهارت مشترک

 • دروس عمومی و مهارت مشترک
مقطعنام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
کارشناسیاندیشه اسلامی ۲۲۲۰۳۲۰ابراهیماندیشمندیکشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰ 
کارشناسیتفسیر موضوعی نهج البلاغه ۲۲۰۳۲۰مریم اقبالیانپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰ 
کاردانیاخلاق اسلامی ۲۲۰۳۲۰شبنمرضایی عباسیپنجشنبه۹:۰۰۱۱:۰۰ 
کارشناسیتفسیر موضوعی نهج البلاغه۲۲۰۳۲۰مریم اقبالیانپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰ 
کارشناسیتفسیر موضوعی نهج البلاغه۲۲۰۳۲۰مریم اقبالیانپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰ 
کارشناسیکنترل پروژه۲۲۰۳۲۰سید امید صفوی دوشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰ 
کارشناسیاصول و فنون مذاکره۲۲۰۳۲۰حسندولت آبادی دوشنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰ 
کاردانیاخلاق حرفه ای ۲۲۰۳۲۰مریم رنجبردارپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰ 
کاردانیاصول سرپرستی ۲۲۰۳۲۰حسن دولت آبادی دوشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰ 
کاردانیکارآفرینی ۲۲۰۳۲۰شهره شکوهی سه شنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰ 
کاردانیاندیشه اسلامی ۱۲۲۰۳۲۰ابراهیماندیشمندیکشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
کاردانیاخلاق اسلامی ۲۲۰۳۲۰شبنمرضایی عباسیپنجشنبه۱۳:۰۰۱۵:۰۰ 
کاردانیاخلاق حرفه ای ۲۲۰۳۲۰مریم رنجبردارپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰ 
کاردانیاصول سرپرستی۲۲۰۳۲۰زهراعارضیسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰ 
کاردانیفارسی ۳۳۰۴۸۰شهرهشکوهی پنجشنبه۱۷:۰۰۲۰:۰۰ 
کاردانیکارآفرینی۲۲۰۳۲۰زهراعارضیسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰ 
کاردانیاخلاق حرفه ای ۲۲۰۳۲۰شهرهشکوهی سه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰ 
کاردانیدانش خانواده و جمعیت ۲۲۰۳۲۰شبنمرضایی عباسیپنجشنبه۱۵:۰۰۱۷:۰۰ 
کاردانیاخلاق اسلامی ۲۲۰۳۲۰شبنمرضایی عباسیپنجشنبه۱۱:۰۰۱۳:۰۰ 
کاردانیفارسی۳۳۰۴۸۰شهرهشکوهی پنجشنبه۸:۰۰۱۱:۰۰ 
کارشناسیمهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری ۲۲۰۳۲۰محمدعابدی پنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰ 
کارشناسیروانشناسی کار۲۲۰۳۲۰زهراعارضیسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
کارشناسیورزش۱۰۱۰۴۸لیلاسرتیپییکشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
کاردانیتربیت بدنی۱۰۱۰۴۸لیلاسرتیپییکشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰ 

کاردانی

 • اینترنت و شبکه های گسترده
 • برنامه سازی کامپیوتری
 • شبکه های رایانه ای
 • شبکه های کامپیوتری
 • امور یانکی
 • مدیریت کسب وکار
 • حسابداری امور مالی
نام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
شناخت و پیکربندی ISP۳۲۱۳۲۳۲هایده گلچینچهارشنبه۱۷:۰۰۲۰:۰۰ 
حریم خصوصی و امنیت اینترنت۲۲۰۳۲۰محمدرضایمقانی یکشنبه۱۵:۰۰۱۷:۰۰ 
پیکربندی مسیریابهای شبکه۳۲۱۳۲۳۲علیقادریپنجشنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
مدارهای منطقی ۲۲۰۳۲۰حمیدصادقیچهارشنبه۱۵:۰۰۱۷:۰۰ 
مدیریت و سنجش شبکه های گسترده۲۲۰۳۲۰سارنگقربانیانپنجشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰ 
زبان تخصصی اینترنت ۳۳۰۴۸۰مهنازتوفیقیپنجشنبه۱۱:۰۰۱۴:۰۰ 
کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده۱۰۱۰۴۸سارنگقربانیانپنجشنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰ 
مفاهیم TCP/IP۳۳۰۴۸۰هایدهگلچینسه شنبه۱۷:۰۰۲۰:۰۰ 
مفاهیم TCP/IP۳۳۰۴۸۰محسنسلامی سه شنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
برنامه‌سازی شبکه۳۲۱۳۲۳۲علی آژنداکیکشنبه۱۵:۰۰۱۸:۰۰ 
آشنایی با مبانی امنیت شبکه۳۳۰۴۸۰علیاحمدآبادچهارشنبه۱۷:۰۰۲۰:۰۰ 
کارگاه برنامه نویسی تحت وب ۱۰۱۰۴۸سیدامید صفوی یکشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی۲۲۰۳۲۰هایدهگلچینچهارشنبه۱۴:۰۰۱۵:۳۰ 
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی۲۲۰۳۲۰سارنگقربانیانچهارشنبه۱۴:۰۰۱۵:۳۰ 
کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی۱۰۱۰۴۸هایدهگلچینچهارشنبه۱۵:۳۰۱۷:۰۰ 
کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی۱۰۱۰۴۸سارنگقربانیانچهارشنبه۱۵:۳۰۱۷:۰۰ 
کارگاه طراحی صفحات وب۱۰۱۰۴۸سیدامید صفوی سه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
شبکه های کامپیوتری۳۳۰۴۸۰سارنگقربانیانپنجشنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
برنامه نویسی مقدماتی۳۲۱۳۲۳۲سیدامید صفوی دوشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰ 
ریاضی علم کامپیوتر۳۳۰۴۸۰فاطمهخیری دوستدوشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
ریاضی عمومی ۳۳۰۴۸۰فاطمهخیری دوستدوشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰ 
کارگاه کامپیوتر۱۰۱۰۴۸فاطمهمقدس زادهدوشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰ 
کاربینی۱۰۱۰۳۲ 
کارورزی۲۲۰۲۰۲۴۰ 
نام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
زبانهای برنامه نویسی بصری ۳۲۱۳۲۳۲ابوالفضلنوروزیانپنجشنبه۱۷:۰۰۲۰:۰۰ 
برنامه سازی سیستم ۳۲۱۳۲۳۲ابوالفضلنوروزیانپنجشنبه۱۱:۰۰۱۴:۰۰ 
برنامه نویسی سیستم عاملهای همراه۳۲۱۳۲۳۲سیدامید صفوی دوشنبه۱۴:۰۰۱۵:۳۰ 
پایگاه داده ها۳۲۱۳۲۳۲سمیهسلطان باغشاهی پنجشنبه۸:۰۰۱۱:۰۰ 
برنامه‌سازی شبکه۳۲۱۳۲۳۲علی آژنداکیکشنبه۱۵:۰۰۱۸:۰۰ 
برنامه سازی تحت وب۳۲۱۳۲۳۲سیدامید صفوی یکشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
ساختمان داده ها۳۳۰۴۸۰ناهید پورسلیمانپنجشنبه۱۷:۰۰۲۰:۰۰ 
برنامه نویسی شی گرا۳۲۱۳۲۳۲لیلاسلطان باغشاهی پنجشنبه۱۱:۰۰۱۴:۰۰ 
اصول طراحی صفحات وب۳۲۱۳۲۳۲سیدامید صفوی سه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
برنامه نویسی مقدماتی۳۲۱۳۲۳۲سیدامید صفوی دوشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰ 
ریاضی علم کامپیوتر۳۳۰۴۸۰فاطمهخیری دوستدوشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
ریاضی عمومی ۳۳۰۴۸۰فاطمهخیری دوستدوشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰ 
کارگاه کامپیوتر۱۱۰۱۰۴۸فاطمهمقدس زادهدوشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰ 
کاربینی۱۰۱۰۳۲ 
کارورزی۲۲۰۲۰۲۴۰ 
نام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
مدارهای منطقی ۳۳۰۴۸۰احسانسلیمانی سه شنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی ۲۲۰۳۲۰علیرضابرزگرسه شنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰ 
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی ۱۰۱۰۴۸علیرضابرزگرسه شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰ 
شبکه های کامپیوتری ۲    سارنگقربانیانپنجشنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
مدارهای منطقی ۳۳۰۴۸۰حمیدصادقیچهارشنبه۱۵:۰۰۱۷:۰۰ 
برنامه نویسی پایتون مقدماتی ۳۲۱۳۲۳۲سیدامید صفوی چهارشنبه۱۳:۰۰۱۵:۰۰ 
آمار و احتمال ۱۲۲۰۳۲۰سیداحمدپوررضااحمدیپنجشنبه۱۵:۰۰۱۷:۰۰ 
مبانی شبکه های رایانه ای ۲۲۰۳۲۰هایدهگلچینسه شنبه۱۵:۰۰۱۷:۰۰ 
ریاضی عمومی ۱۲۲۰۳۲۰محمدرضافرزامسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
کاربینی ۱۰۱۰۳۲ 
سوئیچینگ در شبکه های محلی۳۲۱۳۲۳۲علیقادریپنجشنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
پیکربندی سرورهای شبکه۳۲۱۳۲۳۲هایده گلچینچهارشنبه۱۷:۰۰۲۰:۰۰ 
شبکه های بی سیم۳۲۱۳۲۳۲محمدرضایمقانی یکشنبه۱۷:۰۰۲۰:۰۰ 
کارگاه پیاده سازی شبکه های محلی ۱۰۱۰۴۸محمدرضایمقانی دوشنبه۱۴:۰۰۱۵:۳۰ 
کارگاه پیاده سازی شبکه های شخصی ۱۰۱۰۴۸با آموزش هماهنگ شود
نرم افزارهای کاربردی شبکه۱۰۱۰۴۸با آموزش هماهنگ شود
کارورزی۲۲۰۲۰۲۴۰ 
نام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
زبان مکاتبات بانکی ۱۰۱۰۴۸مهنازتوفیقیدوشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰ 
زبان مکالمات بانکی ۱۰۱۰۴۸مهنازتوفیقیدوشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰ 
گزارش نویسی و مکاتبات بانکی ۲۱۱۱۶۳۲شهرهشکوهی پنجشنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
بانکداری بین الملل ۲۲۰۳۲۰زهرامحمدحسینی پنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰ 
بازاریابی بانکی ۲۱۱۱۶۴۸بهارهمیرزاییدوشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰ 
وصول مطالبات ۲۱۱۱۶۴۸فرشادپرویزیانسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰ 
حسابداری بانکی ۲۱۱۱۶۴۸زهرامحمدحسینی پنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰ 
نرم افزارهای کاربردی شعب ۱۰۱۰۶۴محمدرضایمقانی دوشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰ 
نظام مبادلات الکترونیکی ۲۱۱۱۶۴۸فرشادپرویزیانسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰ 
ارتباط موثر با مشتری ۲۱۱۱۶۳۲محمدسعیدشریفانپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰ 
اصول حسابداری ۲۲۰۳۲۰زهرامحمدحسینی پنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰ 
کلیات اقتصاد۳۳۰۴۸۰فرشادپرویزیانسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
آمار کاربردی ۲۲۰۳۲۰سیداحمدپوررضااحمدیپنجشنبه۱۵:۰۰۱۷:۰۰ 
پول و بانک۲۲۰۳۲۰      
کاربینی۱۰۱۰۳۲ 
کارورزی ۲۲۰۲۰۲۴۰ 
نام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
آمار۲۲۰۳۲۰سیداحمدپوررضااحمدیپنجشنبه۱۵:۰۰۱۷:۰۰ 
اصول حسابداری ۳۳۰۴۸۰زهرامحمدحسینی پنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰ 
مشتری مداری ۲۲۰۳۲۰محمدسعیدشریفانپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰ 
سرپرستی واحدهای کسب و کار ۲۱۱۱۶۴۸سحرعلیمیرزاییدوشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲۲۰۳۲۰بهارهمیرزاییدوشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰ 
زبان تخصصی کسب و کار۲۲۰۳۲۰مهنازتوفیقیدوشنبه۱۴:۰۰۱۵:۳۰ 
اصول علم اقتصاد ۳۳۰۴۸۰فرشادپرویزیانسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
کاربینی۱۰۱۰۳۲ 
نام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
برنامه ریزی و بودجه بندی واحدهای خدماتی و بازرگانی ۲    آیهچمنیپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
حسابداری شرکتهای سهامی ۳    امیرقاسمامیرخانی پنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰ 
بهایابی ۱۳    زهرامحمدحسینیدوشنبه۱۶:۳۰۱۸:۳۰ 
مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی ۲    شهرهشکوهی پنجشنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
مبانی علم اقتصادی۳۳۰۴۸۰فرشادپرویزیانسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی۳    زهرامحمدحسینی پنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰ 
مبانی ریاضیات در حسابداری۲۲۰۳۲۰محمدرضافرزامسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰ 
کاربینی۱۰۱۰۳۲ 

کارشناسی

 • فناوری اطلاعات
 • برنامه سازی وب
 • امنیت اطلاعات
 • شبکه های رایانه ای
 • مدیریت شعب بانک
 • مدیریت کسب وکار
 • حسابداری امور مالی
نام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیکی۲۱۱۱۶۴۸سیدامید صفوی یکشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰ 
مدیریت ارتباط با مشتری۳۲۱۳۲۳۲مسعودسیرتیپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰ 
هوش مصنوعی ۳۲۱۳۲۳۲محسنسلامی یکشنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
سیستمهای اطلاعات مدیریت ۳۲۱۳۲۴۸محمدعابدی پنجشنبه۱۶:۰۰۱۹:۰۰ 
سیستمهای خبره ۳۲۱۳۲۳۲محسنسلامی یکشنبه۱۷:۰۰۲۰:۰۰ 
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ۲۲۰۳۲۰ناهیدپورسلیمانپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰ 
بانک اطلاعات کاربردی ۳۲۱۳۲۳۲سمیهسلطان باغشاهی پنجشنبه۱۱:۰۰۱۴:۰۰ 
تجارت الکترونیک۲۲۰۳۲۰علیرضادرخشانسه شنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰ 
مدیریت فناوری اطلاعات ۲۲۰۳۲۰محمدعابدیپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰ 
برنامه سازی تحت وب ۳۲۱۳۲۳۲سیدامید صفوی سه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰ 
برنامه سازی شی گرا۲۱۱۱۶۴۸لیلاسلطان باغشاهی پنجشنبه۸:۰۰۱۱:۰۰ 
ریاضیات مهندسی۲۲۰۳۲۰محمدرضافرزامسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰ 
طراحی الگوریتم ها۳۲۱۳۲۱۶سپیده چهره سه شنبه۱۶:۰۰۲۰:۰۰ 
کاربینی۱۰۱۰۳۲ 
کارورزی۲۲۰۲۰۲۴۰ 
پروژه فناوری اطلاعات۳۰۳۰۱۴۴ 
نام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
سکوهای برنامه نویسی سمت سرور ۱۳۲۱۳۲۳۲سارنگقربانیانسه شنبه۱۷:۰۰۲۰:۰۰ 
سامانه های مدیریت محتوا ۳۲۱۳۲۳۲سیدامید صفوی دوشنبه۱۵:۳۰۱۷:۰۰ 
آزمون و اشکال زدایی برنامه ها۳۳۰۴۸۰علیرضادرخشانسه شنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
رابط برنامه نویسی برنامه (API)۳۲۱۳۲۳۲ابوالفضلنوروزیانپنجشنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
طراحی واسط کاربری (UI)۳۲۱۳۲۳۲سیدامید صفوی دوشنبه۱۴:۰۰۱۵:۳۰ 
بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO)۳۲۱۳۲۳۲ابوالفضلنوروزیانپنجشنبه۸:۰۰۱۱:۰۰ 
جبرخطی۲۲۱۳۲۳۲محمدرضافرزامسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰ 
روش های برنامه سازی تحت وب۳۲۱۳۲۳۲سیدامید صفوی سه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰ 
طراحی الگوریتم ها۳۲۱۳۲۳۲سپیده چهره دوشنبه۱۶:۰۰۲۰:۰۰ 
کاربینی۱۰۱۰۳۲ 
نام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
مهندسی نرم افزار امن ۳۲۱۳۲۳۲علی قادریپنجشنبه۱۷:۰۰۲۰:۰۰ 
برنامه سازی شی گرا۲۱۱۱۶۴۸لیلاسلطان باغشاهی پنجشنبه۸:۰۰۱۱:۰۰ 
امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای ۳۱۲۱۶۶۴مهردادجنگجوپنجشنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
مفاهیم امنیت و دفاع سایبری ۲۲۰۳۲۰مهردادجنگجوپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰ 
طراحی شبکه های امن ۳۲۱۳۲۴۸مهردادجنگجوپنجشنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
امنیت مراکز داده ۲۱۱۱۶۴۸سارنگقربانیانسه شنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
برونسپاری امن داده ها ۲۱۱۱۶۴۸محسنسلامی سه شنبه۱۷:۰۰۲۰:۰۰ 
مدلها و استاندارد امنیت اطلاعات ۳۳۰۴۸۰علیآژنداکیکشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
کاربینی ۱     
کارورزی۲۲۰۲۰۲۴۰ 
پروژه امنیت اطلاعات۳۰۳۰۱۴۴ 
نام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
مبانی رایانش ابری۳۲۱۳۲۴۸سارنگقربانیانپنجشنبه۱۱:۰۰۱۴:۰۰ 
امنیت و مدیریت شبکه ۳۲۱۳۲۴۸علیاحمدآبادچهارشنبه۱۷:۰۰۲۰:۰۰ 
بلاکچین۳۲۱۳۲۴۸سیدامید صفوی چهارشنبه۱۵:۰۰۱۷:۰۰ 
سوییچینگ و مسیریابی پیشرفته۳۲۱۳۲۴۸علیقادریپنجشنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
برنامه نویسی پایتون ۳۲۱۳۲۴۸سید امید صفوی چهارشنبه۱۳:۰۰۱۵:۰۰ 
ریاضی علم کامپیوتر ۲۳۳۰۴۸۰حامدشعبانی صمغ آبادیچهارشنبه۱۶:۰۰۱۹:۰۰ 
شبکه های کامپیوتری پیشرفته۳۲۱۳۲۴۸سارنگقربانیانپنجشنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
کاربینی۱۰۱۰۳۲ 
نام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
زبان تخصصی بانکی ۲۱۱۱۶۳۲مهنازتوفیقیدوشنبه۱۴:۰۰۱۵:۳۰ 
نرم افزارهای کاربردی شعب ۱۰۱۰۴۸محمدرضایمقانی دوشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰ 
حسابداری تخصصی بانکی ۲۱۱۱۶۴۸زهرامحمدحسینی پنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰ 
اعتبارات بانکی و مبانی پرداخت تسهیلات ۲۱۱۱۶۳۲پروانهبهرامی دوشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰ 
کانالها و ابزارهای خدمات بانکداری الکترونیک۲۱۱۱۶۴۸محمدرضایمقانی دوشنبه۱۵:۳۰۱۷:۰۰ 
اصول بیمه و عملیات بیمه ای ۲۱۱۱۶۳۲پروانهبهرامی دوشنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰ 
اصول حسابداری ۲۲۲۰۳۲۰زهرامحمدحسینی پنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰ 
اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی ۲۱۱۱۶۳۲شهرهشکوهی پنجشنبه۱۴:۰۰۱۷:۰۰ 
بانکداری بین الملل  ۲۲۲۰۳۲۰زهرامحمدحسینی پنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰ 
بانکداری داخلی ۲۳۲۱۳۲۴۸فرشادپرویزیاندوشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰ 
اجرای اسناد ۳۲۱۳۲۳۲با آموزش هماهنگ شود
کاربینی ۱۰۱۰۳۲ 
نام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
برنامه ریزی و مدیریت پروژه در کسب و کار ۲۱۱۱۶۴۸آیهچمنیپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
زبان تخصصی کسب و کار۲۲۰۳۲۰مهنازتوفیقیدوشنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰ 
مدیریت تامین و انبارداری ۲۱۱۱۶۴۸محبوبهبیاتسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰ 
هوشمند سازی کسب و کار (BI)۲۱۱۱۶۴۸مسعودسیرتیپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰ 
روش تحقیق در مدیریت کسب و کار۲۱۱۱۶۴۸محمدرضایمقانی دوشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰ 
شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی ۲۱۱۱۶۴۸محمدسعیدشریفانپنجشنبه۱۲:۰۰۱۵:۰۰ 
آمار و کاربرد آن در کسب و کار ۲۲۰۳۲۰سیداحمدپوررضااحمدیپنجشنبه۱۵:۰۰۱۷:۰۰ 
تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی ۲۱۱۱۶۴۸مسعودسیرتیپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰ 
مدیریت ریسک در کسب و کار۲۱۱۱۶۴۸محبوبهبیاتسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰ 
کاربینی۱۰۱۰۳۲ 
نام درستعداد واحدواحد نظریواحد عملیساعت نظریساعت عملینام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی ۲۱۱۱۶۳۲زهرامحمد حسینیدوشنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰ 
حسابداری منابع انسانی ۲۱۱۱۶۳۲فرشادپرویزیاندوشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰ 
حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی۳    زهرامحمدحسینی پنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰ 
مباحث جاری در حسابداری مالی ۲۲۰۳۲۰زهرامحمدحسینی دوشنبه۱۴:۳۰۱۶:۰۰ 
زبان تخصصی حسابداری مالی ۲۲۰۳۲۰مهنازتوفیقیدوشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰