549
 • برنامه کلاسهای نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

به اطلاع دانشجویان میرساند برنامه کلاسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ می باشد.   

کاردانی

 • اینترنت و شبکه های گسترده
 • برنامه سازی کامپیوتری
 • اینترنت اشیا
 • شبکه های رایانه ای
 • امور یانکی
 • مدیریت کسب وکار
 • حسابداری امور مالی
برنامه درسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاریخ بارگذاری ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تاریخ شروع کلاس ها ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
ترمنام درستعداد واحدنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایان
۴شناخت و پیکربندی ISP۳هایده گلچین س+D3:H25ه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۴حریم خصوصی و امنیت اینترنت۲علیرضادرخشانسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۴پیکربندی مسیریابهای شبکه۳علی قادری پنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۴کارگاه لینوکس ۱بهارهمیرزاییدوشنبه۱۵:۰۰۱۷:۰۰
۴مدیریت و سنجش شبکه های گسترده۲بهارهمیرزاییدوشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۴فیزیک پیش دانشگاهی۲مریمحبیبیپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
۴تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۴زبان تخصصی اینترنت ۳مهنازتوفیقیسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۴کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده۱بهارهمیرزاییدوشنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۴کارورزی۲۲ 
۳مفاهیم TCP/IP۳سجادحاج شاه ولدی پنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۳فیزیک پیش دانشگاهی۲مریمحبیبیپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
۳کارگاه لینوکس ۱بهارهمیرزاییپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
۳آشنایی با مبانی امنیت شبکه۳مهرداد جنگجوپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۳مدارهای منطقی ۲احسانسلیمانیچهارشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۳کارگاه برنامه نویسی تحت وب ۱سیدامیدصفوییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۲تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۳آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی۲هایده گلچین چهارشنبه۱۳:۰۰۱۴:۳۰
۳کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی۱هایده گلچین چهارشنبه۱۴:۳۰۱۶:۰۰
۳برنامه سازی شبکه ۳علی آژنداکچهارشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۲کارگاه طراحی صفحات وب۱سیدامیدصفوییکشنبه۱۵:۰۰۱۷:۰۰
۲کارگاه لینوکس ۱بهارهمیرزاییپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲زبان خارجی عمومی ۳مهنازتوفیقیپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۲فارسی ۳شهرهشکوهیپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۲شبکه های کامپیوتری۳حمیدصادقیپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۲تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۲اصول سرپرستی ۲حسندولت آبادیسه شنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
برنامه درسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاریخ بارگذاری ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ تاریخ شروع کلاس ها ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
گروهترمنام درستعداد واحدنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایان
 ۴ریاضی علم کامپیوتر۳محمدرضافرزامسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
 ۴تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
 ۴اندیشه اسلامی ۱۳ابراهیماندیشمندیکشنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
 ۴فیزیک پیش دانشگاهی۲مریمحبیبیپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
 ۴کارآفرینی۲حسندولت آبادیسه شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
 ۴زبان تخصصی۲مهنازتوفیقیسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
 ۴کارورزی۲۲ 
 ۳پایگاه داده ها۳سمیهسلطان باغشاهیپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
 ۳کارگاه کامپیوتر ۲۱بهارهمیرزاییپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
 ۳زبانهای برنامه نویسی بصری ۳ابوالفضلنوروزیانپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
 ۳فیزیک پیش دانشگاهی۲مریمحبیبیپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
 ۳زبان تخصصی۲مهنازتوفیقیپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
 ۳تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
 ۳ساختمان و زبان ماشین۲سیداحمدپوررضااحمدیدوشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
 ۳شبکه های کامپیوتری۳حمیدصادقیپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
 ۳برنامه سازی تحت وب۳سیدامیدصفویدوشنبه۱۵:۳۰۱۷:۰۰
 ۳برنامه سازی سیستم۳ابوافضلنوروزیانپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
 ۲ساختمان داده ها۳سجادحاج شاه ولدی پنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
 ۲برنامه نویسی شی گرا۳سمیهسلطان باغشاهیپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
 ۲ساختمان و زبان ماشین۲سیداحمدپوررضااحمدیپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
 ۲تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
 ۲زبان خارجی عمومی ۳مهنازتوفیقیپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
 ۲کارآفرینی۲شهرهشکوهیدوشنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
 ۲شبکه های کامپیوتری۳حمیدصادقیپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
 ۲اصول طراحی صفحات وب۳سیدامیدصفویدوشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
گروه ۱۱برنامه نویسی مقدماتی۳سیدامیدصفویدوشنبه۱۴:۰۰۱۵:۳۰
گروه ۱۱ریاضی عمومی ۳فاطمهخیری دوستدوشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
گروه ۱۱کارگاه کامپیوتر۱۱عاطفهمقدس زادهدوشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
گروه ۱۱کارگاه کامپیوتر۲۱بهارهمیرزاییپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
گروه ۱۱فارسی۳شهرهشکوهیپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
گروه ۱۱اخلاق اسلامی ۲شبنمرضایی عباسیپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
گروه ۱۱کاربینی۱ 
گروه ۲۱برنامه نویسی مقدماتی۳سیدامیدصفویدوشنبه۱۴:۰۰۱۵:۳۰
گروه ۲۱ریاضی علم کامپیوتر۳فاطمهخیری دوستدوشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
گروه ۲۱کارگاه کامپیوتر۱۱عاطفهمقدس زادهدوشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
گروه ۲۱کارگاه کامپیوتر۲۱بهارهمیرزاییپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
گروه ۲۱فارسی۳شهرهشکوهیپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
گروه ۲۱اخلاق اسلامی ۲شبنمرضایی عباسیپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
گروه ۲۱کاربینی۱ 
برنامه درسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاریخ بارگذاری ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تاریخ شروع کلاس ها ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
ترمنام درستعداد واحدنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایان
۱فیزیک الکتریسیته۲مریمحبیبیپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
۱آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته ۱مریمحبیبیپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۳سیدامیدصفویدوشنبه۱۴:۰۰۱۵:۳۰
۱مبانی شبکه های رایانه ای ۲سحرعلیمیرزاییدوشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۱ریاضی عمومی ۳فاطمه خیری دوستدوشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۱زبان خارجی عمومی ۳مهنازتوفیقیپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۱کاربینی۱ 
برنامه درسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاریخ بارگذاری ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تاریخ شروع کلاس ها ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
ترمنام درستعداد واحدنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایان
۴معماری کامپیوتر۳با آموزش هماهنگ شود
۴مبانی امنیت شبکه۲حمیدصادقیچهارشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۴اصول و مبانی امنیت شبکه های رایانه ای۲حمیدصادقیچهارشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۴پیاده سازی شبکه های کامپیوتری۳هایده گلچین چهارشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۴تجهیزات شبکه و تنظیمات آنها۲سارنگقربانیانپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۴سخت افزار و نرم افزار VOIP۲علی قادری پنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۴سوییچیگ و مسیریابی در شبکه های ۳علی قادری پنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۴مبانی شبکه های گسترده۲سجادحاج شاه ولدی پنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۴تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۴نرم افزارهای مانیتورینگ و مدیریت شبکه۳سارنگقربانیانپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۴کارگاه شبکه های رایانه ای۱هایده گلچین چهارشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۴کارورزی۲۲ 
۳اصول و مبانی امنیت شبکه های رایانه ای۲حمیدصادقیچهارشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۳پیاده سازی شبکه های کامپیوتری۳هایده گلچین چهارشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۳امنیت در سیستم عامل ۲سارنگقربانیانپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۳سخت افزار و نرم افزار VOIP۲علی قادری پنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۳سوییچیگ و مسیریابی در شبکه های ۳علی قادری پنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۳تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۳مبانی شبکه های گسترده۲سجادحاج شاه ولدی پنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۳نرم افزارهای مانیتورینگ و مدیریت شبکه۳سارنگقربانیانپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۳امنیت و مدیریت شبکه۳حمیدصادقیچهارشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۳کارگاه شبکه های رایانه ای۱هایده گلچین چهارشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
برنامه درسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاریخ بارگذاری ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تاریخ شروع کلاس ها ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
ترمنام درستعداد واحدنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایان
۴زبان خارجی عمومی ۳مهنازتوفیقیپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۴کارآفرینی ۲آیهچمنی پنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۴تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۴ریاضی پیش دانشگاهی۲محمدرضافرزامسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۴زبان پیش دانشگاهی۲مهنازتوفیقیپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۴کارورزی ۲۲ 
۳زبان خارجی عمومی ۳مهنازتوفیقیپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۳کارآفرینی ۲آیهچمنی پنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۳تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۳ریاضی پیش دانشگاهی۲محمدرضافرزامسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۳زبان پیش دانشگاهی۲مهنازتوفیقیپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۳بانکداری اسلامی ۳زهرامحمدحسینیپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۳بانکداری الکترونیکی ۳علیرضادرخشانسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۳اصول بازاریابی ۲زهراعارضی پنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲زبان خارجی عمومی ۳مهنازتوفیقیپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۲کارآفرینی ۲آیهچمنی پنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۲تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۲ریاضی پیش دانشگاهی۲محمدرضافرزامسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲زبان پیش دانشگاهی۲مهنازتوفیقیپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۲بانکداری اسلامی ۳زهرامحمدحسینیپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۲بانکداری الکترونیکی ۳علیرضادرخشانسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۲اصول بازاریابی ۲زهراعارضی پنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
برنامه درسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاریخ بارگذاری ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تاریخ شروع کلاس ها ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
ترمنام درستعداد واحدنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایان
۴مدیریت بازاریابی ۲زهراعارضی پنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۴برنامه ریزی و طراحی کسب و کار ۱مسعود سیرتی پنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۴خرید و فروش الکترونیکی۳زهراعارضی پنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۴تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۴فنون فروش۲زهراعارضی پنجشنبه۱۶:۰۰۱۷:۰۰
۴طراحی و چیدمان فروشگاه۳زهراعارضی پنجشنبه۱۷:۰۰۱۸:۰۰
۴کارورزی ۲۲ 
۴پروژه۲ 
۳مدیریت بازاریابی ۲زهراعارضی پنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۳قوانین ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی ۳منصوردادبخشسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۳قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن ۳فرشادپرویزیانسه شنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۳قوانین و مقررات عمومی ۳منصوردادبخشسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۳تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۳زبان پیش دانشگاهی۲مهنازتوفیقیپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۳دانش خانواده و جمعیت ۲شبنمرضایی عباسیپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۳خدمات الکترونیک۲بهارهمیرزاییپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۳خرید و فروش الکترونیکی۳زهراعارضی پنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۲مدیریت بازاریابی ۲زهراعارضی پنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲قوانین ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی ۳منصوردادبخشسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۲قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن ۳فرشادپرویزیانسه شنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۲تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۲قوانین و مقررات عمومی ۳منصوردادبخشسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۲دانش خانواده و جمعیت ۲شبنمرضایی عباسیپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۲زبان خارجی عمومی ۳مهنازتوفیقیپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۲خدمات الکترونیک۲بهارهمیرزاییپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۲کارآفرینی۲شهرهشکوهیدوشنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۲ریاضی پیش دانشگاهی ۲محمدرضافرزامسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
برنامه درسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاریخ بارگذاری ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تاریخ شروع کلاس ها ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
ترمنام درستعداد واحدنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایان
۴حسابرسی مالیاتی۲زهرامحمدحسینیسه شنبه۱۶:۰۰۱۷:۰۰
۴حسابداری و حسابرسی بخش عمومی۲زهرامحمدحسینیسه شنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۴اقتصاد مقاومتی۲فرشادپرویزیانسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۴قوانین مالی و محاسباتی۲فرشادپرویزیاندوشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۴تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۴حسابداری مالی۳زهرامحمدحسینیسه شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۴مستند سازی۲شهرهشکوهیدوشنبه۱۵:۳۰۱۷:۰۰
۴کارورزی ۲۱ 
۲حسابداری شرکتهای غیر سهامی  ۳زهرامحمدحسینیپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۲زبان خارجی عمومی ۳مهنازتوفیقیپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۲آمار مقدماتی ۲سیداحمدپوررضااحمدیپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲دانش خانواده و جمعیت ۲شبنمرضایی عباسیپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۲کارورزی ۱۲ 
۲کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات۲عاطفهمقدس زادهدوشنبه۱۴:۰۰۱۵:۳۰
۲تربیت بدنی ۱لیلاسرتیپییکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۲کارآفرینی ۲آیهچمنی پنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰

کارشناسی

 • فناوری اطلاعات
 • برنامه سازی وب
 • امنیت اطلاعات
 • شبکه های رایانه ای
 • مدیریت شعب بانک
 • مدیریت کسب وکار
برنامه درسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاریخ بارگذاری ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تاریخ شروع کلاس ها ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
ترمنام درستعداد واحدنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایان
۴نمایه سازی ۲شهرهشکوهیپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
۴خدمات ارزش افزوده ۲سیدامیدصفوی سه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۴ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۴انقلاب اسلامی ۲راضیهامیری رزسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۴کارورزی۲۲ 
۴پروژه فناوری اطلاعات۳ 
۳نمایه سازی ۲شهرهشکوهیپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
۳خدمات ارزش افزوده ۲سیدامیدصفویسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۳اندیشه اسلامی ۲۲ابراهیماندیشمندیکشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۳مهندسی نرم افزار  ۳لیلاسلطان باغشاهیپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۳مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ۳محمدعابدیپنجشنبه۱۶:۰۰۱۹:۰۰
۳کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ۲سعیدشریفانپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۳ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۳مدیریت ارتباط با مشتری ۳مسعود سیرتی پنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۲نمایه سازی ۲شهرهشکوهیپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
۲ریاضیات گسسته۲محمدرضافرزامسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۲خدمات ارزش افزوده ۲سیدامیدصفویسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۲اندیشه اسلامی ۲۲ابراهیماندیشمندیکشنبه۱۵:۰۰۱۷:۰۰
۲مهندسی نرم افزار  ۳لیلاسلطان باغشاهیپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۲مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ۳محمدعابدیپنجشنبه۱۶:۰۰۱۹:۰۰
۲کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ۲سعیدشریفانپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۲مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری ۲شهرهشکوهیدوشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۲ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۲مدیریت ارتباط با مشتری ۳مسعود سیرتی پنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۱بانک اطلاعات کاربردی ۲سمیهسلطان باغشاهیپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۱تجارت الکترونیک۲محمدجواداحمدزادهسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۱برنامه سازی شی گرا۲لیلاسلطان باغشاهیپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
۱ریاضیات مهندسی۲فاطمهخیری دوستسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۱طراحی الگوریتم ها۲سارنگقربانیانپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۱مدیریت فناوری اطلاعات۲مسعود سیرتی پنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۱تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲مسعود دادبخشسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۱کاربینی۱ 
برنامه درسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاریخ بارگذاری ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تاریخ شروع کلاس ها ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
ترمنام درستعداد واحدنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایان
۴سکوهای برنامه نویسی سمت سرور ۲۳سارنگقربانیانپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۴وب سرویس ها۳ابوالفضلنوروزیانپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۴طراحی تجربه کاربری UX۳ابوالفضلنوروزیانپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۴ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۴انقلاب اسلامی ۲راضیهامیری رزسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۴کارورزی ۲۲ 
۴پروژه برنامه سازی تحت وب ۳ 
۳سکوهای برنامه نویسی سمت سرور ۲۳سارنگقربانیانپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۳ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۳وب سرویس ها۳ابوالفضلنوروزیانپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۳طراحی تجربه کاربری UX۳ابوالفضلنوروزیانپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۳انقلاب اسلامی ۲راضیهامیری رزسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۳مبانی طراحی و توسعه نرم افزار ۳لیلاسلطان باغشاهیپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۳کارورزی ۱۲ 
۲سکوهای برنامه نویسی سمت سرور ۲۳سارنگقربانیانپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۲ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۲آزمون و اشکال زدایی برنامه ها ۳علیرضادرخشانسه شنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۲طراحی تجربه کاربری UX۳ابوالفضلنوروزیانپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲انقلاب اسلامی ۲راضیهامیری رزسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۲مبانی طراحی و توسعه نرم افزار ۳لیلاسلطان باغشاهیپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۲مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری ۲شهرهشکوهیپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۲کارورزی ۱۲ 
۱ریاضی علم کامپیوتر ۲۳فاطمهخیری دوستسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۱روش های برنامه سازی تحت وب۳سیدامیدصفویسه شنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۱طراحی الگوریتم ها۳سارنگقربانیانپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۱بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO)۳ابوالفضلنوروزیانپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۱تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲مسعود دادبخشسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۱کاربینی۱ 
برنامه درسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاریخ بارگذاری ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تاریخ شروع کلاس ها ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
ترمنام درستعداد واحدنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایان
۴نفوذگری شبکه۳مهرداد جنگجوپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۴قراردادهای ارتباطی امن۳علی قادریپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۴امنیت در سیستم عامل ۳سارنگقربانیانپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۴ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۴معماری امنیت اطلاعات ۳مهرداد جنگجوپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۴کارورزی۲۲ 
۴پروژه امنیت اطلاعات۳ 
۳امنیت در سیستمهای عامل ۲سارنگقربانیانپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۳قراردادهای ارتباطی امن۲علی قادریپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۳روشهای آزمون نفوذ در شبکه ها و برنامه ها ۳مهرداد جنگجوپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۳امنیت بانکهای اطلاعاتی ۲علیرضادرخشانسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۳مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری ۲شهرهشکوهیپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۳ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۳انقلاب اسلامی ۲راضیهامیری رزسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۳کارورزی ۱۲ 
۲امنیت در سیستمهای عامل ۲سارنگقربانیانپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۲قراردادهای ارتباطی امن۲علی قادریپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲روشهای آزمون نفوذ در شبکه ها و برنامه ها ۳مهرداد جنگجوپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۲امنیت بانکهای اطلاعاتی ۲علیرضادرخشانسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۲طراحی الگوریتم ها۳سپیدهچهرهچهارشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲مسعود دادبخشسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۲ریاضی علم کامپیوتر ۲۳فاطمهخیری دوستسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۱قراردادهای ارتباطی امن۲علی قادریپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۱طراحی الگوریتم ها۳سارنگقربانیانپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۱تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲مسعود دادبخشسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۱ریاضی علم کامپیوتر ۲۳فاطمهخیری دوستسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۱ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۱کاربینی ۱ 
برنامه درسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاریخ بارگذاری ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تاریخ شروع کلاس ها ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
ترمنام درستعداد واحدنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایان
۴معماری و طراحی شبکه های رایانه ای۳بهارهمیرزاییپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۴نصب و پیکربندی تجهیزات شبکه۳حمیدصادقیپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۴ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۴نصب و راه اندازی سیستمهای VOIP۳علی قادری پنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۴تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲مسعود دادبخشسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۴پروژه شبکه های رایانه ای ۳ 
۴کارورزی ۲۲ 
۳معماری و طراحی شبکه های رایانه ای۳بهارهمیرزاییپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۳نصب و پیکربندی تجهیزات شبکه۳حمیدصادقیپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۳نصب و راه اندازی سیستمهای VOIP۳علی قادری پنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۳ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۳انقلاب اسلامی ۲راضیهامیری رزسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۳مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری ۲شهرهشکوهیپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۳جبر خطی ۲فاطمه خیری دوستسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲معماری و طراحی شبکه های رایانه ای۳بهارهمیرزاییپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۲نصب و پیکربندی تجهیزات شبکه۳حمیدصادقیپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲نصب و راه اندازی سیستمهای VOIP۳علی قادری پنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۲اندیشه اسلامی ۲۲ابراهیماندیشمندیکشنبه۱۵:۰۰۱۷:۰۰
۲ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۲طراحی الگوریتم ها۳سپیدهچهرهچهارشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری ۲شهرهشکوهیدوشنبه۱۷:۰۰۱۸:۳۰
۲اصول و فنون مذاکره۲آیه چمنی پنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۲جبر خطی ۲فاطمه خیری دوستسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
برنامه درسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاریخ بارگذاری ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تاریخ شروع کلاس ها ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
ترمنام درستعداد واحدنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایان
۴کنترل و نظارت بر عملکرد شعبه ۲فرشادپرویزیانسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۴مدیریت مالی در شعب۳زهرامحمدحسینیپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۴مدیریت منابع و مصارف۲محبوبهبیاتپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۴ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۴آشنایی با خدمات نوین بانکی ۲علیرضادرخشانسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۴مدیریت ریسک در عملیات ۲محبوبهبیاتپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۴شیوه اعتبارسنجی مشتریان۲زهرامحمدحسینیپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۴انقلاب اسلامی ۲راضیهامیری رزسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۴روش تحقیق و پروژه تحقیقاتی در امور بانکی ۲محمدرضافرزامسه شنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۴کارورزی ۲۲ 
۳کنترل و نظارت بر عملکرد شعبه ۲فرشادپرویزیانسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۳مدیریت مالی در شعب۳زهرامحمدحسینیپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۳ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۳مدیریت منابع و مصارف۲محبوبهبیاتپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۳آشنایی با خدمات نوین بانکی ۲علیرضادرخشانسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۳مدیریت ریسک در عملیات ۲محبوبهبیاتپنجشنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۳شیوه اعتبارسنجی مشتریان۲زهرامحمدحسینیپنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۳انقلاب اسلامی ۲راضیهامیری رزسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۳روش تحقیق و پروژه تحقیقاتی در امور بانکی ۲محمدرضافرزامسه شنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۳امور امنیت شعبه۲با آموزش هماهنگ شود
۲کنترل و نظارت بر عملکرد شعبه ۲فرشادپرویزیانسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۲مدیریت مالی در شعب۳زهرامحمدحسینیپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۲مدیریت منابع و مصارف۲محبوبهبیاتپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۲اصول حسابداری ۲زهرامحمدحسینیپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
۲کارورزی ۱۲     
۲انقلاب اسلامی ۲راضیهامیری رزسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲اقتصاد کلان۲فرشادپرویزیانسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۲امور امنیت شعبه۲با آموزش هماهنگ شود
برنامه درسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تاریخ بارگذاری ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ تاریخ شروع کلاس ها ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
ترمنام درستعداد واحدنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایان
۴مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش۲منصوردادبخشسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۴مدیریت نوآوری و توسعه محصول۳محبوبهبیاتپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۴مدیریت تبلیغات و برند سازی ۲سیدامیدصفوی سه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۴ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۴راه اندازی کسب و کار۳مسعود سیرتی پنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۴مهندسی ارزش ۲سعیدشریفانپنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
۴تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲مسعود دادبخشسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۴مبانی بازاریابی (جبرانی)۲زهراعارضی پنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۴کارآفرینی (جبرانی)۲شهرهشکوهیدوشنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۴پروژه کسب و کار۲ 
۴کارورزی ۲۲ 
۳مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش۲منصوردادبخشسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۳مدیریت نوآوری و توسعه محصول۳محبوبهبیاتپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۳ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۳اقتصاد۲فرشادپرویزیانسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۳مدیریت بازاریابی خدمات۲مسعود سیرتی پنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
۳مدیریت هزینه در کسب و کار۲محبوبهبیاتپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۳تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲مسعود دادبخشسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۳شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی ۲سعیدشریفانپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۳اصول و فنون  مذاکره۲آیه چمنی پنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰
۲مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش۲منصوردادبخشسه شنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲مدیریت نوآوری و توسعه محصول۳محبوبهبیاتپنجشنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۲ورزش ۱لیلاسرتیپییک شنبه۱۸:۳۰۲۰:۰۰
۲اقتصاد۲فرشادپرویزیانسه شنبه۱۴:۰۰۱۶:۰۰
۲مدیریت بازاریابی خدمات۲مسعود سیرتی پنجشنبه۸:۰۰۱۰:۰۰
۲مدیریت هزینه در کسب و کار۲محبوبهبیاتپنجشنبه۱۸:۰۰۲۰:۰۰
۲تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲مسعود دادبخشسه شنبه۱۶:۰۰۱۸:۰۰
۲شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی ۲سعیدشریفانپنجشنبه۱۰:۰۰۱۲:۰۰
۲اصول و فنون  مذاکره۲آیه چمنی پنجشنبه۱۲:۰۰۱۴:۰۰