جهت دانلود برنامه کامل کلاسهای نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401 بر روی دانلود کلیک نمایید.    دانلود

کاردانی

 • برنامه سازی کامپیوتری
 • اینترنت و شبکه های گسترده
 • شبکه های کامپیوتری
 • شبکه های رایانه ای
 • مدیریت کسب و کار
 • امور بانکی
برنامه درسی رشته برنامه سازی کامپیوتری نیمسال دوم 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/11/26 تاریخ شروع کلاس ها 1401/11/23 
ترمنام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
4اخلاق حرفه ای سیدامیدصفویسه شنبه18:3020:00سالن اجتماعات
زبان تخصصی علی محمدعلیپنجشنبه9:0011:00کلاس 2
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
ریاضی پیش دانشگاهیمحمدرضافرزامسه شنبه12:0014:00سالن اجتماعات
فیزیک پیش دانشگاهیمریمحبیبیپنجشنبه8:0010:00کلاس 11
کارآفرینیحسندولت آبادی دوشنبه18:3020:00کلاس 7
کارورزی2 
3پایگاه داده هاسمیهسلطان باغشاهی پنجشنبه8:0011:00کارگاه کامپیوتر 1
برنامه‌سازی شبکهعلی آژنداکدوشنبه14:0017:00کلاس 6
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
ساختمان زبان ماشین سید احمدپوررضا احمدیدوشنبه18:3020:00کلاس 2
ریاضی پیش دانشگاهیمحمدرضافرزامسه شنبه12:0014:00سالن اجتماعات
فیزیک پیش دانشگاهیمریمحبیبیپنجشنبه8:0010:00کلاس 11
اخلاق حرفه ای سیدامیدصفویسه شنبه18:3020:00سالن اجتماعات
اصول سرپرستی حسندولت آبادی دوشنبه17:0018:30کلاس 7
برنامه سازی تحت وبسیدامیدصفویدوشنبه12:0014:00کلاس 7
اندیشه اسلامی 1منیرهخطیبیپنجشنبه12:0014:00سالن اجتماعات
2ساختمان داده هامحمدرضایمقانی یکشنبه14:0017:00کلاس 4
ساختمان زبان ماشین سیداحمدپوررضا احمدیدوشنبه18:3020:00کلاس 2
برنامه نویسی شی گراسمیهسلطان باغشاهی پنجشنبه11:0014:00کارگاه کامپیوتر 2
گزارش نویسی سمیهیگانهپنجشنبه9:3011:00کلاس 9
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
اخلاق اسلامی شبنم رضایی عباسیپنجشنبه8:009:30کلاس 6
اصول طراحی صفحات وبسیدامیدصفوییکشنبه17:0018:30کلاس 6
ریاضی پیش دانشگاهیمحمدرضافرزامسه شنبه12:0014:00سالن اجتماعات
فیزیک پیش دانشگاهیمریمحبیبیپنجشنبه8:0010:00کلاس 11
شبکه های کامپیوتریطاهرهاجتهادیدوشنبه15:0017:00کلاس 3
اصول سرپرستیحسندولت آبادی دوشنبه17:0018:30کلاس 7
1برنامه نویسی مقدماتیسیدامیدصفویسه شنبه12:0014:00کلاس 6
ریاضی علم کامپیوترمحمدرضافرزامسه شنبه17:0020:00کلاس 7
ریاضی عمومی سیداحمدپوررضا احمدیپنجشنبه17:0020:00کلاس 7
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
زبان خارجی عمومیعلی محمدعلیپنجشنبه11:0014:00کلاس 2
کارگاه کامپیوتر1عاطفهمقدس زاده سه شنبه14:0017:00کارگاه کامپیوتر 1
فارسیشهرهشکوهی سلگیپنجشنبه8:0011:00کلاس 7
اندیشه اسلامی 1منیرهخطیبیپنجشنبه14:0016:00سالن اجتماعات
کاربینی 
برنامه درسی رشته اینترنت و شبکه های گسترده نیمسال دوم 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/11/26 تاریخ شروع کلاس ها 1401/11/23 
ترمنام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
4شناخت و پیکربندی ISPسارنگقربانیانیکشنبه14:0017:00کلاس 2
اخلاق حرفه ای سیدامیدصفویسه شنبه15:3017:00کلاس 6
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
حریم خصوصی و امنیت اینترنتسیدامیدصفوییکشنبه18:3020:00کلاس 6
پیکربندی مسیریابهای شبکهعلی قادری پنجشنبه17:0020:00کلاس 6
ریاضی پیش دانشگاهیمحمدرضافرزامسه شنبه12:0014:00سالن اجتماعات
فیزیک پیش دانشگاهیمریمحبیبیپنجشنبه8:0010:00کلاس 11
مدیریت و سنجش شبکه های گستردهطاهرهاجتهادیسه شنبه17:0018:30کلاس 2
کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گستردهطاهرهاجتهادیسه شنبه18:3020:00کلاس 2
کارورزی2 
3مفاهیم TCP/IPسمیه یگانهپنجشنبه14:0017:00کلاس 10
کارگاه برنامه نویسی تحت وبسیدامیدصفویدوشنبه12:0014:00کلاس 7
اندیشه اسلامی 1منیرهخطیبیپنجشنبه9:3011:00سالن اجتماعات
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
برنامه‌سازی شبکهعلی آژنداکدوشنبه14:0017:00کلاس 6
آشنایی با مبانی امنیت شبکهعلی آژنداکدوشنبه17:0020:00کلاس 6
اصول سرپرستی محمداختریپنجشنبه8:009:30کلاس 10
ریاضی پیش دانشگاهیمحمدرضافرزامسه شنبه12:0014:00سالن اجتماعات
فیزیک پیش دانشگاهیمریمحبیبیپنجشنبه8:0010:00کلاس 11
اخلاق حرفه ای سیدامیدصفویسه شنبه18:3020:00سالن اجتماعات
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتیسارنگقربانیانپنجشنبه11:0012:30کلاس 9
کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتیسارنگقربانیانپنجشنبه12:3014:00کلاس 9
2کارگاه طراحی صفحات وبسیدامیدصفویسه شنبه17:0018:30کلاس 6
ریاضی عمومی محمدرضافرزامسه شنبه14:0017:00کلاس 7
اخلاق اسلامی شبنم رضایی عباسیپنجشنبه12:0014:00کلاس 6
اخلاق حرفه ای سیدامیدصفویسه شنبه18:3020:00سالن اجتماعات
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
کارآفرینیحسندولت آبادی دوشنبه18:3020:00کلاس 7
شبکه های کامپیوتریطاهرهاجتهادیسه شنبه12:0014:00کلاس 2
گزارش نویسیسمیهیگانهپنجشنبه9:3011:00کلاس 9
ریاضی پیش دانشگاهیمحمدرضافرزامسه شنبه12:0014:00سالن اجتماعات
فیزیک پیش دانشگاهیمریمحبیبیپنجشنبه8:0010:00کلاس 11
اصول سرپرستیمحمداختریپنجشنبه8:009:30کلاس 10
1برنامه نویسی مقدماتیسیدامیدصفویسه شنبه12:0014:00کلاس 6
فارسیشهرهشکوهی سلگیپنجشنبه8:0011:00کلاس 7
ریاضی علم کامپیوترمحمدرضافرزامسه شنبه17:0020:00کلاس 7
ریاضی عمومی سیداحمدپوررضا احمدیپنجشنبه17:0020:00کلاس 7
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
اندیشه اسلامی 1منیرهخطیبیپنجشنبه14:0016:00سالن اجتماعات
کارگاه کامپیوترعاطفهمقدس زاده سه شنبه14:0017:00کارگاه کامپیوتر 1
زبان خارجی عمومیعلی محمدعلیپنجشنبه11:0014:00کلاس 2
کاربینی 
برنامه درسی رشته شبکه های کامپیوتری نیمسال دوم 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/11/26 تاریخ شروع کلاس ها 1401/11/23 
ترمنام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
4سوئیچینگ در شبکه های محلیعلی قادری پنجشنبه17:0020:00کلاس 6
پیکربندی سرورهای شبکهسارنگقربانیانیکشنبه14:0017:00کلاس 2
شبکه های بی سیممحمدرضایمقانی یکشنبه17:0020:00کلاس 4
کارگاه پیاده سازی شبکه های محلی طاهرهاجتهادیدوشنبه17:0018:30کلاس 3
ریاضی پیش دانشگاهیمحمدرضافرزامسه شنبه12:0014:00سالن اجتماعات
فیزیک پیش دانشگاهیمریمحبیبیپنجشنبه8:0010:00کلاس 11
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
کارگاه پیاده سازی شبکه های شخصی طاهرهاجتهادیدوشنبه18:3020:00کلاس 3
نرم افزارهای کاربردی شبکهطاهرهاجتهادیدوشنبه13:0015:00کلاس 3
کارورزي2 
3مفاهیم TCP/IPسمیه یگانهپنجشنبه14:0017:00کلاس 10
سیستم عامل مدیریت شبکهطاهرهاجتهادیسه شنبه14:0015:30کلاس 2
کارگاه سیستم عامل مدیریت شبکهطاهرهاجتهادیسه شنبه15:3017:00کلاس 2
کارگاه سخت افزار شبکه سارنگقربانیانیکشنبه17:0020:00کلاس 3
اصول سرپرستیمحمداختریپنجشنبه8:009:30کلاس 10
اندیشه اسلامی 1منیرهخطیبیپنجشنبه12:0014:00سالن اجتماعات
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
ریاضی پیش دانشگاهیمحمدرضافرزامسه شنبه12:0014:00سالن اجتماعات
فیزیک پیش دانشگاهیمریمحبیبیپنجشنبه8:0010:00کلاس 11
اخلاق حرفه ای سیدامیدصفویسه شنبه18:3020:00سالن اجتماعات
برنامه‌سازی شبکهعلی آژنداکدوشنبه14:0017:00کلاس 6
آشنایی با مبانی امنیت شبکهعلی آژنداکدوشنبه17:0020:00کلاس 6
برنامه درسی رشته شبکه های رایانه ای نیمسال دوم 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/11/26 تاریخ شروع کلاس ها 1401/11/23 
ترمنام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
2مبانی سیستم عامل طاهرهاجتهادیسه شنبه14:0015:30کلاس 2
کارگاه سیستم عاملطاهرهاجتهادیسه شنبه15:3017:00کلاس 2
مبانی شبکه های رایانه ای طاهرهاجتهادیسه شنبه12:0014:00کلاس 2
فیزیک الکتریسیتهمریمحبیبیپنجشنبه8:0010:00کلاس 11
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیتهمریم حبیبیپنجشنبه10:0012:00کلاس 3
ریاضی علم کامپیوترمحمدرضافرزامسه شنبه17:0020:00کلاس 7
ریاضی عمومی سیداحمدپوررضا احمدیپنجشنبه14:0017:00کلاس 11
ریاضی پیش دانشگاهیمحمدرضافرزامسه شنبه12:0014:00سالن اجتماعات
اخلاق اسلامی شبنم رضایی عباسیپنجشنبه12:0014:00کلاس 6
1مبانی سیستم عامل طاهرهاجتهادیسه شنبه14:0015:30کلاس 2
کارگاه سیستم عاملطاهرهاجتهادیسه شنبه15:3017:00کلاس 2
مبانی شبکه های رایانه ای طاهرهاجتهادیسه شنبه12:0014:00کلاس 2
فیزیک الکتریسیتهمریمحبیبیپنجشنبه8:0010:00کلاس 11
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیتهمریم حبیبیپنجشنبه10:0012:00کلاس 3
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
ریاضی علم کامپیوترمحمدرضافرزامسه شنبه17:0020:00کلاس 7
ریاضی عمومی سیداحمدپوررضا احمدیپنجشنبه14:0017:00کلاس 11
اندیشه اسلامی 1منیرهخطیبیپنجشنبه12:0014:00سالن اجتماعات
کاربینی  
برنامه درسی رشته مدیریت کسب و کار نیمسال دوم 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/11/26 تاریخ شروع کلاس ها 1401/11/23 
ترمنام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
3کسب و کار از دیدگاه اسلام محمداختریپنجشنبه18:0020:00کلاس 2
نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط محمدرضایمقانی شنبه16:0018:00کلاس 7
اصول و مبانی زنجیره تامین سیدامیدصفوی شنبه18:0020:00کلاس 6
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
زبان خارجی عمومیعلی محمدعلیپنجشنبه11:0014:00کلاس 2
اخلاق حرفه ای سیدامیدصفویسه شنبه18:3020:00سالن اجتماعات
خدمات الکترونیکسیدامیدصفویدوشنبه15:3017:00کلاس 7
2اندیشه اسلامی 1منیرهخطیبیپنجشنبه8:009:30سالن اجتماعات
کسب و کار از دیدگاه اسلام محمداختریپنجشنبه18:0020:00کلاس 2
نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط محمدرضایمقانی شنبه16:0018:00کلاس 7
اصول و مبانی زنجیره تامین سیدامیدصفوی شنبه18:0020:00کلاس 6
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
زبان خارجی عمومیعلی محمدعلیپنجشنبه14:0017:00کلاس 2
خدمات الکترونیکسیدامیدصفویدوشنبه15:3017:00کلاس 7
فارسیشهرهشکوهی سلگیپنجشنبه11:0014:00کلاس 7
کارورزی 1 
1اندیشه اسلامی 1منیرهخطیبیپنجشنبه8:009:30سالن اجتماعات
کسب و کار از دیدگاه اسلام محمداختریپنجشنبه18:0020:00کلاس 2
نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط محمدرضایمقانی شنبه16:0018:00کلاس 7
اصول و مبانی زنجیره تامین سیدامیدصفوی شنبه18:0020:00کلاس 6
مبانی سازمان و مدیریت زهرامحمد حسینیشنبه14:0016:00کلاس 4
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
زبان خارجی عمومیعلی محمدعلیپنجشنبه14:0017:00کلاس 2
دانش خانواده شبنم رضایی عباسیپنجشنبه9:3011:00کلاس 6
فارسیشهرهشکوهی سلگیپنجشنبه11:0014:00کلاس 7
کاربینی  
برنامه درسی رشته امور بانکی نیمسال دوم 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/11/26 تاریخ شروع کلاس ها 1401/11/23 
ترمنام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
3زبان خارجی عمومی علی محمدعلیپنجشنبه11:0014:00کلاس 2
اندیشه اسلامی 1منیرهخطیبیپنجشنبه8:009:30سالن اجتماعات
انواع خدمات بانکی محمدجواداحمدزادهدوشنبه18:3020:00کلاس 4
دانش خانواده شبنم رضایی عباسیپنجشنبه9:3011:00کلاس 6
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
آشنایی با ساختار سازمانی بانک و فرایند های کاری شعبهمحمدرضایمقانی دوشنبه14:0015:30کلاس 4
اعتبارات بانکی پروانه بهرامیشنبه16:0018:00کلاس 3
اصول سرپرستی حسندولت آبادی دوشنبه17:0018:30کلاس 7
بانکداری اسلامی زهرامحمد حسینیشنبه18:0020:00کلاس 4
خدمات الکترونیکسیدامیدصفویدوشنبه15:3017:00کلاس 7
2فارسیشهرهشکوهی سلگیپنجشنبه11:0014:00کلاس 7
زبان خارجی عمومی علی محمدعلیپنجشنبه14:0017:00کلاس 2
انواع خدمات بانکی محمدجواداحمدزادهدوشنبه18:3020:00کلاس 4
اندیشه اسلامی 1منیرهخطیبیپنجشنبه8:009:30سالن اجتماعات
آشنایی با ساختار سازمانی بانک و فرایند های کاری شعبهمحمدرضایمقانی دوشنبه14:0015:30کلاس 4
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
دانش خانواده شبنم رضایی عباسیپنجشنبه9:3011:00کلاس 6
خدمات الکترونیکسیدامیدصفویدوشنبه15:3017:00کلاس 7
اعتبارات بانکی پروانه بهرامیشنبه16:0018:00کلاس 3
بانکداری اسلامی زهرامحمد حسینیشنبه18:0020:00کلاس 4
اصول سرپرستی حسندولت آبادی دوشنبه17:0018:30کلاس 7
1پول و بانکمحمدرضایمقانی دوشنبه16:0018:00کلاس 4
فارسیشهرهشکوهی سلگیپنجشنبه11:0014:00کلاس 7
ریاصی عمومیسیداحمدپوررضا احمدیپنجشنبه17:0020:00کلاس 7
زبان خارجی عمومی علی محمدعلیپنجشنبه14:0017:00کلاس 2
تربیت بدنی 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
اندیشه اسلامی 1منیرهخطیبیپنجشنبه8:009:30سالن اجتماعات
دانش خانواده شبنم رضایی عباسیپنجشنبه9:3011:00کلاس 6
کاربینی 

کارشناسی

 • فناوری اطلاعات
 • برنامه نویسی تحت وب
 • برنامه سازی وب
 • امنیت اطلاعات
 • شبکه های رایانه ای
 • مدیریت شعب بانک
 • مدیریت کسب و کار
برنامه درسی نیمسال دوم 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/11/26 تاریخ شروع کلاس ها 1401/11/23 
ترمنام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
4کنترل پروژهمحمدرضایمقانی دوشنبه18:0020:00سالن اجتماعات
اندیشه اسلامی 2منیرهخطیبیپنجشنبه16:0018:00سالن اجتماعات
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
کارورزی2 
پروژه فناوری اطلاعات 
3مهندسی نرم افزار لیلاسلطان باغشاهی پنجشنبه11:0014:00کارگاه کامپیوتر 1
مدیریت فناوری اطلاعات محمد سعیدشریفانپنجشنبه9:0011:00کلاس 8
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکهسارنگقربانیانپنجشنبه17:0020:00کلاس 9
ریشه های انقلاب اسلامی راضیهامیری رزسه شنبه17:0019:00کلاس 8
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات محمدرضایمقانی شنبه18:0020:00کلاس 7
کنترل پروژهمحمدرضایمقانی دوشنبه18:0020:00سالن اجتماعات
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیریشهرهشکوهی سلگیپنجشنبه14:0016:00کلاس 7
2مهندسی نرم افزار لیلاسلطان باغشاهی پنجشنبه11:0014:00کارگاه کامپیوتر 1
مدیریت فناوری اطلاعات محمد سعیدشریفانپنجشنبه9:0011:00کلاس 8
طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکهسارنگقربانیانپنجشنبه17:0020:00کلاس 9
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات محمدرضایمقانی شنبه18:0020:00کلاس 7
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
برنامه سازی تحت وب سیدامیدصفویشنبه14:0016:00کلاس 6
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیریشهرهشکوهی سلگیپنجشنبه14:0016:00کلاس 7
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مسعوددادبخششنبه16:0018:00سالن اجتماعات
کارورزی 1آرشحسینیانشنبه12:0014:00کارگاه کامپیوتر 1
1طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکهسارنگقربانیانپنجشنبه17:0020:00کلاس 9
مدیریت فناوری اطلاعاتمحمدسعیدشریفانپنجشنبه9:0011:00کلاس 8
برنامه سازی شی گراسمیهسلطان باغشاهی پنجشنبه11:0014:00کارگاه کامپیوتر 2
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
ریاضیات گسسته فاطمه خیری دوستشنبه16:0018:00کلاس 2
ریاضی مهندسی فاطمهخیری دوستشنبه14:0016:00کلاس 2
طراحی الگوریتم هامهدی دادبخشپنجشنبه14:0017:00کلاس 4
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مسعوددادبخششنبه18:0020:00سالن اجتماعات
کاربینی 
برنامه درسی نیمسال دوم 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/11/26 تاریخ شروع کلاس ها 1401/11/23 
ترمنام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
4راه اندازی وب سرور و اینترنتسارنگقربانیانپنجشنبه11:0014:00کلاس 9
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
کارورزی2 
پروژه  برنامه‌نویسی تحت وب  
برنامه درسی رشته برنامه سازی وب نیمسال دوم 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/11/26 تاریخ شروع کلاس ها 1401/11/23 
ترمنام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
2راه اندازی وب سرور و اینترنتسارنگقربانیانپنجشنبه11:0014:00کلاس 9
روشهای برنامه سازی تحت وب سیدامیدصفویشنبه14:0016:00کلاس 6
مبانی طراحی و توسعه نرم افزار لیلاسلطان باغشاهی پنجشنبه8:0011:00کارگاه کامپیوتر 2
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
برنامه نویسی PHPسیدامیدصفوی شنبه12:0014:00کلاس 6
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیریشهرهشکوهی سلگیپنجشنبه14:0016:00کلاس 7
کارورزی 1آرشحسینیانشنبه12:0014:00کارگاه کامپیوتر 1
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مسعوددادبخششنبه18:0020:00سالن اجتماعات
1راه اندازی وب سرور و اینترنتسارنگقربانیانپنجشنبه11:0014:00کلاس 9
ریاضی علم کامپیوتر 2فاطمهخیری دوستشنبه18:0020:00کلاس 2
روشهای برنامه سازی تحت وب سیدامیدصفوی شنبه14:0016:00کلاس 6
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
برنامه نویسی PHPسیدامیدصفوی شنبه12:0014:00کلاس 6
طراحی الگوریتم هامهدی دادبخشپنجشنبه14:0017:00کلاس 4
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مسعوددادبخششنبه16:0018:00سالن اجتماعات
کاربینی 
برنامه درسی رشته امنیت اطلاعات نیمسال دوم 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/11/26 تاریخ شروع کلاس ها 1401/11/23 
ترمنام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
4قراردادهای ارتباطی امنعلی قادری پنجشنبه14:0017:00کلاس 6
نفوذگری شبکه مهردادجنگجوپنجشنبه17:0020:00کارگاه کامپیوتر 1
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
کارورزی2 
پروژه امنیت اطلاعات 
3قراردادهای ارتباطی امنعلی قادری پنجشنبه14:0017:00کلاس 6
نفوذگری شبکه مهردادجنگجوپنجشنبه17:0020:00کارگاه کامپیوتر 1
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
برنامه سازی تحت وب سیدامیدصفویشنبه14:0016:00کلاس 6
مهندسی نرم افزار لیلاسلطان باغشاهی پنجشنبه11:0014:00کارگاه کامپیوتر 1
مدیریت فناوری اطلاعاتمحمد سعیدشریفانپنجشنبه9:0011:00کلاس 8
مدلها و استانداردهای امنیت اطلاعاتمحسنسلامی سه شنبه14:0017:00کلاس 4
ریشه های انقلاب اسلامیراضیهامیری رزسه شنبه17:0019:00کلاس 8
2برنامه سازی تحت وب سیدامیدصفویشنبه14:0016:00کلاس 6
مهندسی نرم افزار لیلاسلطان باغشاهی پنجشنبه11:0014:00کارگاه کامپیوتر 1
مدیریت فناوری اطلاعاتمحمدسعیدشریفانپنجشنبه9:0011:00کلاس 8
مدلها و استانداردهای امنیت اطلاعاتمحسنسلامی سه شنبه14:0017:00کلاس 4
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
ریشه های انقلاب اسلامیراضیهامیری رزسه شنبه17:0019:00کلاس 8
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیریشهرهشکوهی سلگیپنجشنبه14:0016:00کلاس 7
اصول و مفاهیم رمز نگاری سمیهیگانهپنجشنبه17:0020:00کلاس 8
1ریاضی علم کامپیوتر 2فاطمهخیری دوستشنبه18:0020:00کلاس 2
جبر خطی فاطمهخیری دوستشنبه14:0016:00کلاس 2
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
قراردادهای ارتباطی امنعلی قادری پنجشنبه14:0017:00کلاس 6
اصول و مفاهیم رمز نگاری سمیهیگانهپنجشنبه17:0020:00کلاس 8
مدلها و استانداردهای امنیت اطلاعاتمحسنسلامی سه شنبه14:0017:00کلاس 4
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مسعوددادبخششنبه16:0018:00سالن اجتماعات
کاربینی 
برنامه درسی رشته شبکه های رایانه ای نیمسال دوم 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/11/26 تاریخ شروع کلاس ها 1401/11/23 
ترمنام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
2اندیشه اسلامی 2منیرهخطیبیپنجشنبه16:0018:00سالن اجتماعات
کنترل پروژهمحمدرضایمقانی دوشنبه18:0020:00سالن اجتماعات
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیریشهرهشکوهی سلگیپنجشنبه14:0016:00کلاس 7
مجازی سازی محسنسلامی سه شنبه17:0020:00کلاس 4
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
شبکه های گستردهسمیهیگانهپنجشنبه11:0014:00کلاس 10
اینترنت اشیاسیدامیدصفوی سه شنبه14:0015:30کلاس 6
1ریاضی علم کامپیوتر 2فاطمهخیری دوستشنبه18:0020:00کلاس 2
طراحی الگوریتم هامهدی دادبخشپنجشنبه14:0017:00کلاس 4
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
شبکه های کامپیوتری پیشرفتهطاهرهاجتهادیسه شنبه12:0014:00کلاس 2
مجازی سازی محسنسلامی سه شنبه17:0020:00کلاس 4
شبکه های گستردهسمیهیگانهپنجشنبه11:0014:00کلاس 10
اینترنت اشیاسیدامیدصفوی سه شنبه14:0015:30کلاس 6
کاربینی 
برنامه درسی رشته مدیریت شعب بانک نیمسال دوم 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/11/26 تاریخ شروع کلاس ها 1401/11/23 
ترمنام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
2اصول حسابداری 2زهرامحمد حسینیشنبه16:0018:00کلاس 4
بازاریابی بانکی محمد سعیدشریفانپنجشنبه14:0016:00کلاس 8
اقتصاد خردزهرامحمد حسینیپنجشنبه12:0014:00کلاس 4
اقتصاد کلان محمدرضایمقانی شنبه14:0016:00کلاس 7
بانکداری بین الملل 2پروانه بهرامیشنبه18:0020:00کلاس 3
اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی زهرامحمد حسینیپنجشنبه10:0012:00کلاس 4
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
تفسیر موضوعی قرآنمنیرهخطیبیپنجشنبه18:0020:00سالن اجتماعات
کارورزی 1 
1اصول حسابداری 2زهرامحمد حسینیشنبه16:0018:00کلاس 4
بازاریابی بانکی محمدسعیدشریفانپنجشنبه14:0016:00کلاس 8
اقتصاد خردزهرامحمد حسینیپنجشنبه12:0014:00کلاس 4
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
اقتصاد کلان محمدرضایمقانی شنبه14:0016:00کلاس 7
بانکداری بین الملل 2پروانه بهرامیشنبه18:0020:00کلاس 3
تفسیر موضوعی قرآنمنیرهخطیبیپنجشنبه18:0020:00سالن اجتماعات
اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی زهرامحمد حسینیپنجشنبه10:0012:00کلاس 4
بانکداری داخلی 2محمدرضایمقانی دوشنبه16:0018:00کلاس 4
کاربینی  
برنامه درسی رشته مدیریت کسب و کار نیمسال دوم 1402-1401 تاریخ بارگذاری 1401/11/26 تاریخ شروع کلاس ها 1401/11/23 
ترمنام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
روزشروعپایانکلاس
2تفسیر موضوعی قرآنمنیرهخطیبیپنجشنبه18:0020:00سالن اجتماعات
سیستمهای مدیریت یکپارچه (IMS)سارنگقربانیانپنجشنبه14:0017:00کلاس 9
تحلیل محیط کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایرانمحمدرضایمقانی شنبه16:0018:00کلاس 7
مدیریت ریسک در کسب و کارزهرامحمد حسینیپنجشنبه8:0010:00کلاس 4
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)محمد سعیدشریفانپنجشنبه11:0014:00کلاس 8
اصول و مبانی تولیدسیدامیدصفوی شنبه18:0020:00کلاس 6
رفتار سازمانی زهرامحمد حسینیشنبه14:0016:00کلاس 4
کارورزی 1 
1تفسیر موضوعی قرآنمنیرهخطیبیپنجشنبه18:0020:00سالن اجتماعات
سیستمهای مدیریت یکپارچه (IMS)سارنگقربانیانپنجشنبه14:0017:00کلاس 9
تحلیل محیط کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایرانمحمدرضایمقانی شنبه16:0018:00کلاس 7
ورزش 1لیلاسرتیپییکشنبه15:3017:30سالن اجتماعات
مدیریت ریسک در کسب و کارزهرامحمد حسینیپنجشنبه8:0010:00کلاس 4
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)محمدسعیدشریفانپنجشنبه11:0014:00کلاس 8
اصول و مبانی تولیدسیدامیدصفوی شنبه18:0020:00کلاس 6
رفتار سازمانی زهرامحمد حسینیشنبه14:0016:00کلاس 4
کاربینی