549

برنامه کلاسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

برنامه کلاسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

به اطلاع دانشجویان میرساند برنامه کلاسی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ طبق فایل پیوست می باشد، لذا دانشجویان می بایست باتوجه به تقویم آموزشی منتشر شده در سایت از تاریخ انتخاب واحد خود مطلع شده و در تاریخ اعلام شده انتخاب واحد خود را انجام دهند.

دانشجویان می بایست باتوجه به اعلام روز و ساعت اعلام شده در برنامه درسی انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا انجام دهند. 

برنامه کلاسی          دانلود

اشتراک گذاری این مقاله