549

برنامه نهایی امتحانات

برنامه نهایی امتحانات

قابل توجه کلیه دانشجویان: چنانچه دانشجویان میهمان دارای امتحان همزمان باشند می بایست به آموزش اطلاع دهند تا هماهنگی های لازم با مراکز صورت پذیرد. امتحانات دروس کارگاهی توسط استاد (و یا همزمان با درس مربوطه) برگزار می گردد. ساعت برگزاری تمامی امتحانات (بجز ورزش۱ و تربیت بدنی) ۸:۳۰ می باشد. دانشجویان می بایست برای شرکت در امتحان کارت ورود بجلسه امتحان را از سامانه هم آوا دریافت نموده و با خود همراه داشته باشند. ملاک تاریخ و ساعت برگزاری امتحان فایل اکسل موجود در سایت دانشکده (DpiCollege.ir) می باشد.

برنامه نهایی امتحانات    دانلود

اشتراک گذاری این مقاله