549

برنامه نهایی امتحانات

برنامه نهایی امتحانات

اطلاع دانشجویان می رساند فایل نهایی برنامه امتحانات را دانلود نموده و طبق تاریخ و ساعت درج شده در اکسل در آزمون شرکت کنند.

همچنین دانشجویان میهمانی که دارای امتحان همزمان می باشند می بایست به آموزش اطلاع دهند تا هماهنگی های لازم با مراکز صورت پذیرد. 

برنامه امتحانات : دانلود

اشتراک گذاری این مقاله