549
  • نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

قابل توجه تمامی دانشجویان: چنانچه دانشجویان میهمان دارای امتحان همزمان هستند می بایست به آموزش اطلاع دهند تا هماهنگی های لازم با مراکز صورت پذیرد. دانشجویان می بایست برای شرکت در امتحان کارت ورود به جلسه امتحان را از سامانه هم آوا دریافت نموده و با خود همراه داشته باشند در غیر این صورت اجازه ورود به جلسه امتحان را نخواهند داشت. ملاک تاریخ و ساعت برگزاری امتحان فایل اکسل موجود در سایت دانشکده (DpiCollege.ir) می باشد.

نام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
تاریخساعت
هوش مصنوعی محسنسلامی ۱۴۰۲/۱۰/۲۳۹:۰۰
حسابداری منابع انسانی فرشادپرویزیان۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
پیکربندی سرورهای شبکههایده گلچین۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
شناخت و پیکربندی ISPهایده گلچین۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
آزمون و اشکال زدایی برنامه هاعلیرضادرخشان۱۴۰۲/۱۰/۲۳۹:۰۰
روش تحقیق در مدیریت کسب و کارمحمدرضایمقانی ۱۴۰۲/۱۰/۲۳۹:۰۰
نظام مبادلات الکترونیکی فرشادپرویزیان۱۴۰۲/۱۰/۲۳۹:۰۰
پایگاه داده هاسمیهسلطان باغشاهی ۱۴۰۲/۱۰/۲۳۹:۰۰
حسابداری شرکتهای سهامی زهرامحمد حسینی۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
مفاهیم TCP/IPهایدهگلچین۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
مفاهیم TCP/IPمحسنسلامی ۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
ساختمان داده هاناهید پورسلیمان۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
برنامه نویسی پایتون مقدماتی سیدامید صفوی ۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
جبرخطیفاطمهخیری دوست۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
ریاضیات مهندسیمحمدرضافرزام۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
مدلها و استاندارد امنیت اطلاعات علیآژنداک۱۴۰۲/۱۰/۲۳۹:۰۰
برنامه نویسی پایتون سید امید صفوی ۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
بانکداری داخلی ۲فرشادپرویزیان۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
کلیات اقتصادفرشادپرویزیان۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
اصول علم اقتصاد فرشادپرویزیان۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
مبانی علم اقتصادیفرشادپرویزیان۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
برنامه نویسی مقدماتیسیدامید صفوی ۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
سرپرستی واحدهای کسب و کار سحرعلیمیرزایی۱۴۰۲/۱۰/۲۳۹:۰۰
ریاضیات کاربردی شبکهمحمدرضافرزام۱۴۰۲/۱۰/۲۳۱۴:۰۰
سیستمهای اطلاعات مدیریت محمد عابدی ۱۴۰۲/۱۰/۲۴۱۴:۰۰
اعتبارات بانکی و مبانی پرداخت تسهیلات پروانهبهرامی ۱۴۰۲/۱۰/۲۴۱۴:۰۰
بلاکچینسیدامید صفوی ۱۴۰۲/۱۰/۲۴۱۴:۰۰
کنترل پروژهسید امید صفوی ۱۴۰۲/۱۰/۲۴۱۴:۰۰
روانشناسی کارزهراعارضی۱۴۰۲/۱۰/۲۴۱۴:۰۰
بازاریابی بانکی بهارهمیرزایی۱۴۰۲/۱۰/۲۴۱۴:۰۰
اصول سرپرستی حسن دولت آبادی ۱۴۰۲/۱۰/۲۴۱۴:۰۰
برنامه سازی سیستم ابوالفضلنوروزیان۱۴۰۲/۱۰/۲۴۱۴:۰۰
اصول سرپرستی زهراعارضی۱۴۰۲/۱۰/۲۴۱۴:۰۰
برونسپاری امن داده ها محسنسلامی ۱۴۰۲/۱۰/۲۴۱۴:۰۰
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بهارهمیرزایی۱۴۰۲/۱۰/۲۴۱۴:۰۰
شبکه های بی سیممحمدرضایمقانی ۱۴۰۲/۱۰/۲۵۱۴:۰۰
امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای مهردادجنگجو۱۴۰۲/۱۰/۲۵۱۴:۰۰
مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی شهرهشکوهی ۱۴۰۲/۱۰/۲۵۱۴:۰۰
آمارسیداحمدپوررضااحمدی۱۴۰۲/۱۰/۲۵۱۴:۰۰
گزارش نویسی و مکاتبات بانکی شهرهشکوهی ۱۴۰۲/۱۰/۲۵۱۴:۰۰
آمار و کاربرد آن در کسب و کار سیداحمدپوررضااحمدی۱۴۰۲/۱۰/۲۵۱۴:۰۰
طراحی شبکه های امن مهردادجنگجو۱۴۰۲/۱۰/۲۵۱۴:۰۰
زبان تخصصی اینترنت مهنازتوفیقی۱۴۰۲/۱۰/۲۵۹:۰۰
برنامه نویسی شی گرا(مقطع کاردانی)لیلاسلطان باغشاهی ۱۴۰۲/۱۰/۲۵۱۴:۰۰
آمار احتمال ۱سیداحمدپوررضااحمدی۱۴۰۲/۱۰/۲۵۱۴:۰۰
سکوهای برنامه نویسی سمت سرور ۱سارنگقربانیان۱۴۰۲/۱۰/۲۵۹:۰۰
بانک اطلاعات کاربردی سمیهسلطان باغشاهی ۱۴۰۲/۱۰/۲۵۱۴:۰۰
اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی شهرهشکوهی ۱۴۰۲/۱۰/۲۵۱۴:۰۰
آمار کاربردی سیداحمدپوررضااحمدی۱۴۰۲/۱۰/۲۵۱۴:۰۰
ریاضی علم کامپیوترفاطمهخیری دوست۱۴۰۲/۱۰/۲۵۱۴:۰۰
مباحث جاری در حسابداری مالی زهرامحمد حسینی۱۴۰۲/۱۰/۲۶۱۴:۰۰
حسابداری بانکی زهرامحمد حسینی۱۴۰۲/۱۰/۲۶۱۴:۰۰
حسابداری تخصصی بانکی زهرامحمد حسینی۱۴۰۲/۱۰/۲۶۱۴:۰۰
شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی محمدسعیدشریفان۱۴۰۲/۱۰/۲۶۱۴:۰۰
برنامه‌سازی شبکهعلی آژنداک۱۴۰۲/۱۰/۲۶۱۴:۰۰
تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی مسعودسیرتی۱۴۰۲/۱۰/۲۶۱۴:۰۰
اصول و فنون مذاکرهحسندولت آبادی ۱۴۰۲/۱۰/۲۶۱۴:۰۰
دانش خانواده و جمعیت شبنمرضایی عباسی۱۴۰۲/۱۰/۲۶۹:۰۰
شبکه های کامپیوتری سارنگقربانیان۱۴۰۲/۱۰/۲۶۱۴:۰۰
شبکه های کامپیوتری پیشرفتهسارنگقربانیان۱۴۰۲/۱۰/۲۶۱۴:۰۰
مبانی شبکه های رایانه ای سارنگقربانیان۱۴۰۲/۱۰/۲۶۱۴:۰۰
مبانی فناوری اطلاعاتسارنگقربانیان۱۴۰۲/۱۰/۲۶۱۴:۰۰
نصب و راه اندازی شبکه های درون سازمانیسارنگقربانیان۱۴۰۲/۱۰/۲۶۱۴:۰۰
مدیریت ارتباط با مشتریمسعودسیرتی۱۴۰۲/۱۰/۲۷۹:۰۰
مدارهای منطقی حمیدصادقی۱۴۰۲/۱۰/۲۷۱۴:۰۰
ارتباط موثر با مشتری محمدسعیدشریفان۱۴۰۲/۱۰/۲۷۱۴:۰۰
مدارهای منطقی احسانسلیمانی ۱۴۰۲/۱۰/۲۷۱۴:۰۰
زبانهای برنامه نویسی بصری ابوالفضلنوروزیان۱۴۰۲/۱۰/۲۷۹:۰۰
مشتری مداری محمدسعیدشریفان۱۴۰۲/۱۰/۲۷۱۴:۰۰
مدیریت تامین و انبارداری محبوبهبیات۱۴۰۲/۱۰/۲۷۱۴:۰۰
اصول بیمه و عملیات بیمه ای پروانهبهرامی ۱۴۰۲/۱۰/۲۷۱۴:۰۰
مدیریت فناوری اطلاعات محمدعابدی۱۴۰۲/۱۰/۲۷۱۴:۰۰
مفاهیم امنیت و دفاع سایبری مهردادجنگجو۱۴۰۲/۱۰/۲۷۱۴:۰۰
بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO)ابوالفضلنوروزیان۱۴۰۲/۱۰/۲۷۱۴:۰۰
مبانی رایانش ابریسارنگقربانیان۱۴۰۲/۱۰/۲۷۱۴:۰۰
مبانی ریاضیات در حسابداریمحمدرضافرزام۱۴۰۲/۱۰/۲۷۱۴:۰۰
ریاضی عمومی ۱فاطمهخیری دوست۱۴۰۲/۱۰/۲۷۱۴:۰۰
ریاضی عمومی فاطمهخیری دوست۱۴۰۲/۱۰/۲۷۱۴:۰۰
حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانیزهرامحمد حسینی۱۴۰۲/۱۰/۳۰۹:۰۰
وصول مطالبات فرشادپرویزیان۱۴۰۲/۱۰/۳۰۱۴:۰۰
مدیریت و سنجش شبکه های گستردهسارنگقربانیان۱۴۰۲/۱۰/۳۰۱۴:۰۰
اجرای اسناد با آموزش هماهنگ شود۱۴۰۲/۱۰/۳۰۹:۰۰
امنیت و مدیریت شبکه علیاحمدآباد۱۴۰۲/۱۰/۳۰۱۴:۰۰
پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیکیسیدامید صفوی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰۹:۰۰
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی علیرضابرزگر۱۴۰۲/۱۰/۳۰۹:۰۰
برنامه نویسی سیستم عاملهای همراهسیدامید صفوی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰۱۴:۰۰
آشنایی با مبانی امنیت شبکهعلیاحمدآباد۱۴۰۲/۱۰/۳۰۱۴:۰۰
اصول حسابداری زهرامحمد حسینی۱۴۰۲/۱۰/۳۰۹:۰۰
برنامه ریزی و مدیریت پروژه در کسب و کار آیهچمنی۱۴۰۲/۱۰/۳۰۱۴:۰۰
برنامه سازی تحت وب(مقطع کارشناسی) سیدامید صفوی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰۱۴:۰۰
طراحی واسط کاربری (UI)سیدامید صفوی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰۱۴:۰۰
کارگاه طراحی صفحات وبسیدامید صفوی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰۱۴:۰۰
اصول طراحی صفحات وبسیدامید صفوی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰۱۴:۰۰
روش های برنامه سازی تحت وبسیدامید صفوی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰۱۴:۰۰
اصول حسابداری ۲زهرامحمد حسینی۱۴۰۲/۱۰/۳۰۹:۰۰
برنامه سازی شی گرا(مقطع کارشناسی)لیلاسلطان باغشاهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰۱۴:۰۰
 مبانی امنیت شبکهعلیاحمدآباد۱۴۰۲/۱۰/۳۰۱۴:۰۰
 امنیت شبکه های کامپیوتریعلیاحمدآباد۱۴۰۲/۱۰/۳۰۱۴:۰۰
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ناهیدپورسلیمان۱۴۰۲/۱۱/۰۱۱۴:۰۰
حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی زهرامحمد حسینی۱۴۰۲/۱۱/۰۱۱۴:۰۰
حریم خصوصی و امنیت اینترنتمحمدرضایمقانی ۱۴۰۲/۱۱/۰۱۱۴:۰۰
برنامه سازی تحت وب (مقطع کاردانی) سیدامید صفوی ۱۴۰۲/۱۱/۰۱۱۴:۰۰
کارگاه برنامه نویسی تحت وب سیدامید صفوی ۱۴۰۲/۱۱/۰۱۱۴:۰۰
بانکداری بین الملل زهرامحمد حسینی۱۴۰۲/۱۱/۰۱۱۴:۰۰
رابط برنامه نویسی برنامه (API)ابوالفضلنوروزیان۱۴۰۲/۱۱/۰۱۱۴:۰۰
زبان فارسی شهرهشکوهی ۱۴۰۲/۱۱/۰۱۱۴:۰۰
امنیت مراکز دادهسارنگقربانیان۱۴۰۲/۱۱/۰۱۱۴:۰۰
ریاضی علم کامپیوتر ۲حامدشعبانی صمغ آبادی۱۴۰۲/۱۱/۰۱۱۴:۰۰
مدیریت ریسک در کسب و کارمحبوبهبیات۱۴۰۲/۱۱/۰۱۱۴:۰۰
بانکداری بین الملل  ۲زهرامحمد حسینی۱۴۰۲/۱۱/۰۱۱۴:۰۰
فارسیشهرهشکوهی ۱۴۰۲/۱۱/۰۱۱۴:۰۰
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری محمدعابدی ۱۴۰۲/۱۱/۰۲۱۴:۰۰
هوشمند سازی کسب و کار (BI)مسعودسیرتی۱۴۰۲/۱۱/۰۲۱۴:۰۰
اخلاق حرفه ای مریم رنجبردار۱۴۰۲/۱۱/۰۲۱۴:۰۰
سامانه های مدیریت محتوا سیدامید صفوی ۱۴۰۲/۱۱/۰۲۱۴:۰۰
اخلاق حرفه ای شهرهشکوهی ۱۴۰۲/۱۱/۰۲۱۴:۰۰
تجارت الکترونیکعلیرضادرخشان۱۴۰۲/۱۱/۰۲۱۴:۰۰
اندیشه اسلامی ۲محمدجوادنعمتی۱۴۰۲/۱۱/۰۳۱۴:۰۰
اخلاق اسلامی شبنمرضایی عباسی۱۴۰۲/۱۱/۰۳۹:۰۰
اندیشه اسلامی ۱محمدجوادنعمتی۱۴۰۲/۱۱/۰۳۱۴:۰۰
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتیهایدهگلچین۱۴۰۲/۱۱/۰۳۱۴:۰۰
کانالها و ابزارهای خدمات بانکداری الکترونیکمحمدرضایمقانی ۱۴۰۲/۱۱/۰۳۱۴:۰۰
تفسیر موضوعی نهج البلاغه مریم اقبالیان۱۴۰۲/۱۱/۰۳۹:۰۰
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتیسارنگقربانیان۱۴۰۲/۱۱/۰۳۱۴:۰۰
زبان تخصصی حسابداری مالی مهنازتوفیقی۱۴۰۲/۱۱/۰۴۱۴:۰۰
مهندسی نرم افزار امن علی قادری۱۴۰۲/۱۱/۰۴۱۴:۰۰
زبان مکاتبات بانکی مهنازتوفیقی۱۴۰۲/۱۱/۰۴۱۴:۰۰
زبان مکالمات بانکی مهنازتوفیقی۱۴۰۲/۱۱/۰۴۱۴:۰۰
سوئیچینگ در شبکه های محلیعلیقادری۱۴۰۲/۱۱/۰۴۱۴:۰۰
پیکربندی مسیریابهای شبکهعلیقادری۱۴۰۲/۱۱/۰۴۱۴:۰۰
سوییچینگ و مسیریابی پیشرفتهعلیقادری۱۴۰۲/۱۱/۰۴۱۴:۰۰
زبان تخصصی کسب و کارمهنازتوفیقی۱۴۰۲/۱۱/۰۴۱۴:۰۰
بهایابی ۱زهرامحمد حسینی۱۴۰۲/۱۱/۰۴۱۴:۰۰
زبان تخصصی بانکی مهنازتوفیقی۱۴۰۲/۱۱/۰۴۱۴:۰۰
سیستمهای خبره محسنسلامی ۱۴۰۲/۱۱/۰۴۱۴:۰۰
کارآفرینیزهراعارضی۱۴۰۲/۱۱/۰۴۹:۰۰
کارآفرینیشهرهشکوهی ۱۴۰۲/۱۱/۰۴۹:۰۰
زبان تخصصی مهنازتوفیقی۱۴۰۲/۱۱/۰۴۱۴:۰۰
طراحی الگوریتم هاسپیده چهره ۱۴۰۲/۱۱/۰۴۱۴:۰۰
پول و بانکبا آموزش هماهنگ شود۱۴۰۲/۱۱/۰۴۱۴:۰۰