549
نام درسنام استادنام خانوادگی
 استاد
تاریخ امتحانساعت امتحان
مدیریت ریسک در عملیات محبوبهبیات۱۴۰۳/۳/۲۶۱۴:۰۰
مدیریت تبلیغات و برند سازی سیدامیدصفوی ۱۴۰۳/۳/۲۶۱۴:۰۰
فنون فروشزهراعارضی ۱۴۰۳/۳/۲۶۹:۰۰
معماری امنیت اطلاعات مهرداد جنگجو۱۴۰۳/۳/۲۶۱۴:۰۰
مبانی شبکه های گستردهسجادحاج شاه ولدی ۱۴۰۳/۳/۲۶۹:۰۰
حسابرسی مالیاتیزهرامحمدحسینی۱۴۰۳/۳/۲۶۹:۰۰
پیکربندی سرورهای شبکههایده گلچین ۱۴۰۳/۳/۲۶۹:۰۰
شناخت و پیکربندی ISPهایده گلچین ۱۴۰۳/۳/۲۶۹:۰۰
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری شهرهشکوهی۱۴۰۳/۳/۲۶۱۴:۰۰
مدیریت بازاریابی خدماتمسعود سیرتی ۱۴۰۳/۳/۲۶۱۴:۰۰
برنامه سازی سیستمابوافضلنوروزیان۱۴۰۳/۳/۲۶۹:۰۰
مدارهای منطقی احسانسلیمانی۱۴۰۳/۳/۲۶۹:۰۰
خدمات الکترونیکبهارهمیرزایی۱۴۰۳/۳/۲۶۹:۰۰
اصول حسابداری زهرامحمدحسینی۱۴۰۳/۳/۲۶۱۴:۰۰
برنامه نویسی شی گراسمیهسلطان باغشاهی۱۴۰۳/۳/۲۶۹:۰۰
برنامه نویسی سکوهای سمت سرور ۱ابوالفضلنوروزیان۱۴۰۳/۳/۲۶۱۴:۰۰
بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO)ابوالفضلنوروزیان۱۴۰۳/۳/۲۶۱۴:۰۰
بانک اطلاعات کاربردی سمیهسلطان باغشاهی۱۴۰۳/۳/۲۶۱۴:۰۰
ریاضی عمومی سیداحمدپوررضااحمدی۱۴۰۳/۳/۲۶۱۴:۰۰
کنترل و نظارت بر عملکرد شعبه فرشادپرویزیان۱۴۰۳/۳/۲۷۱۴:۰۰
خدمات ارزش افزوده سیدامیدصفوی ۱۴۰۳/۳/۲۷۱۴:۰۰
طراحی تجربه کاربری UXابوالفضلنوروزیان۱۴۰۳/۳/۲۷۱۴:۰۰
نفوذگری شبکهمهرداد جنگجو۱۴۰۳/۳/۲۷۱۴:۰۰
روشهای آزمون نفوذ در شبکه ها و برنامه ها مهرداد جنگجو۱۴۰۳/۳/۲۷۱۴:۰۰
زبان خارجی عمومی مهنازتوفیقی۱۴۰۳/۳/۲۷۹:۰۰
اصول و مبانی امنیت شبکه های رایانه ایحمیدصادقی۱۴۰۳/۳/۲۷۹:۰۰
امنیت و مدیریت شبکهحمیدصادقی۱۴۰۳/۳/۲۷۹:۰۰
مبانی و امنیت شبکهحمیدصادقی۱۴۰۳/۳/۲۷۹:۰۰
برنامه سازی تحت وبسیدامیدصفوی۱۴۰۳/۳/۲۷۹:۰۰
کارگاه برنامه نویسی تحت وب سیدامیدصفوی۱۴۰۳/۳/۲۷۹:۰۰
تجارت الکترونیکمحمدجواداحمدزاده۱۴۰۳/۳/۲۷۱۴:۰۰
مدیریت مالی در شعبزهرامحمدحسینی۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
مدیریت نوآوری و توسعه محصولمحبوبهبیات۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
مدیریت بازاریابی زهراعارضی ۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
اصول بازاریابی زهراعارضی ۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
مبانی بازاریابی زهراعارضی ۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
نصب و راه اندازی سیستمهای VOIPعلی قادری ۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
سخت افزار و نرم افزار VOIPعلی قادری ۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
قوانین مالی و محاسباتیفرشادپرویزیان۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
زبان تخصصیمهنازتوفیقی۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
زبان تخصصی اینترنت مهنازتوفیقی۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
امنیت بانکهای اطلاعاتی علیرضادرخشان۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
مدیریت ارتباط با مشتری مسعود سیرتی ۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
برنامه سازی شبکه علی آژنداک۱۴۰۳/۳/۲۹۹:۰۰
کارگاه طراحی صفحات وبسیدامیدصفوی۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
اصول طراحی صفحات وبسیدامیدصفوی۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
حسابداری شرکتهای غیر سهامی  زهرامحمدحسینی۱۴۰۳/۳/۲۹۹:۰۰
روش های برنامه سازی تحت وبسیدامیدصفوی۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
برنامه سازی شی گرالیلاسلطان باغشاهی۱۴۰۳/۳/۲۹۱۴:۰۰
مبانی کامپیوتر و برنامه سازیسیدامیدصفوی۱۴۰۳/۳/۲۹۹:۰۰
برنامه نویسی مقدماتیسیدامیدصفوی۱۴۰۳/۳/۲۹۹:۰۰
مدیریت منابع و مصارفمحبوبهبیات۱۴۰۳/۳/۳۰۱۴:۰۰
مدیریت هزینه در کسب و کارمحبوبهبیات۱۴۰۳/۳/۳۰۱۴:۰۰
نمایه سازی شهرهشکوهی۱۴۰۳/۳/۳۰۱۴:۰۰
سکوهای برنامه نویسی سمت سرور ۲سارنگقربانیان۱۴۰۳/۳/۳۰۱۴:۰۰
نصب و پیکربندی تجهیزات شبکهحمیدصادقی۱۴۰۳/۳/۳۰۱۴:۰۰
نرم افزارهای کاربردی شبکهسارنگقربانیان۱۴۰۳/۳/۳۰۹:۰۰
نرم افزارهای مانیتورینگ و مدیریت شبکهسارنگقربانیان۱۴۰۳/۳/۳۰۹:۰۰
مستند سازیشهرهشکوهی۱۴۰۳/۳/۳۰۹:۰۰
شبکه های کامپیوتریحمیدصادقی۱۴۰۳/۳/۳۰۹:۰۰
قوانین و مقررات عمومی منصوردادبخش۱۴۰۳/۳/۳۰۹:۰۰
ریاضی علم کامپیوتر ۲فاطمهخیری دوست۱۴۰۳/۳/۳۰۱۴:۰۰
زبان پیش دانشگاهیمهنازتوفیقی۱۴۰۳/۳/۳۱۹:۰۰
ریاضی علم کامپیوترمحمدرضافرزام۱۴۰۳/۳/۳۱۹:۰۰
جبر خطی فاطمهخیری دوست۱۴۰۳/۳/۳۱۹:۰۰
ریاضی علم کامپیوترفاطمهخیری دوست۱۴۰۳/۳/۳۱۹:۰۰
ریاضیات گسستهمحمدرضافرزام۱۴۰۳/۳/۳۱۹:۰۰
پول و بانکبا آموزش هماهنگ شود۱۴۰۳/۳/۳۱۹:۰۰
شبکه های بی سیمبا آموزش هماهنگ شود۱۴۰۳/۳/۳۱۹:۰۰
حسابداری تخصصی بانکیبا آموزش هماهنگ شود۱۴۰۳/۳/۳۱۹:۰۰
امنیت سیستم ها و شبکه های رایانه ایبا آموزش هماهنگ شود۱۴۰۳/۳/۳۱۹:۰۰
برنامه ریزی و بودجه ریزی واحد های صنفیبا آموزش هماهنگ شود۱۴۰۳/۳/۳۱۹:۰۰
آشنایی با خدمات نوین بانکی علیرضادرخشان۱۴۰۳/۴/۲۱۴:۰۰
راه اندازی کسب و کارمسعود سیرتی ۱۴۰۳/۴/۲۱۴:۰۰
برنامه ریزی و طراحی کسب و کار مسعود سیرتی ۱۴۰۳/۴/۲۱۴:۰۰
وب سرویس هاابوالفضلنوروزیان۱۴۰۳/۴/۲۱۴:۰۰
پیاده سازی شبکه های کامپیوتریهایده گلچین ۱۴۰۳/۴/۲۹:۰۰
اقتصاد مقاومتیفرشادپرویزیان۱۴۰۳/۴/۲۱۴:۰۰
مدیریت و سنجش شبکه های گستردهبهارهمیرزایی۱۴۰۳/۴/۲۱۴:۰۰
اقتصاد کلانفرشادپرویزیان۱۴۰۳/۴/۲۱۴:۰۰
اقتصادفرشادپرویزیان۱۴۰۳/۴/۲۱۴:۰۰
بانکداری الکترونیکی علیرضادرخشان۱۴۰۳/۴/۲۱۴:۰۰
پایگاه داده هاسمیهسلطان باغشاهی۱۴۰۳/۴/۲۹:۰۰
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتیهایده گلچین ۱۴۰۳/۴/۲۹:۰۰
قوانین ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی منصوردادبخش۱۴۰۳/۴/۲۹:۰۰
آزمون و اشکال زدایی برنامه ها علیرضادرخشان۱۴۰۳/۴/۲۱۴:۰۰
طراحی الگوریتم هاسپیدهچهره۱۴۰۳/۴/۲۱۴:۰۰
اصول سرپرستی حسندولت آبادی۱۴۰۳/۴/۲۹:۰۰
ساختمان داده هاسجادحاج شاه ولدی ۱۴۰۳/۴/۲۹:۰۰
طراحی الگوریتم هاسارنگقربانیان۱۴۰۳/۴/۲۱۴:۰۰
ریاضی عمومی فاطمه خیری دوست۱۴۰۳/۴/۲۹:۰۰
اقتصاد خردبا آموزش هماهنگ شود۱۴۰۳/۴/۲۱۴:۰۰
انقلاب اسلامی راضیهامیری رز۱۴۰۳/۴/۳۱۴:۰۰
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مسعود دادبخش۱۴۰۳/۴/۳۱۴:۰۰
خرید و فروش الکترونیکیزهراعارضی ۱۴۰۳/۴/۳۹:۰۰
تجهیزات شبکه و تنظیمات آنهاسارنگقربانیان۱۴۰۳/۴/۳۹:۰۰
اندیشه اسلامی ۱ابراهیماندیشمند۱۴۰۳/۴/۳۹:۰۰
حریم خصوصی و امنیت اینترنتعلیرضادرخشان۱۴۰۳/۴/۳۹:۰۰
اندیشه اسلامی ۲ابراهیماندیشمند۱۴۰۳/۴/۳۱۴:۰۰
اخلاق اسلامی شبنمرضایی عباسی۱۴۰۳/۴/۳۹:۰۰
روش تحقیق و پروژه تحقیقاتی در امور بانکی محمدرضافرزام۱۴۰۳/۴/۴۱۴:۰۰
مهندسی ارزش سعیدشریفان۱۴۰۳/۴/۴۱۴:۰۰
طراحی و چیدمان فروشگاهزهراعارضی ۱۴۰۳/۴/۴۹:۰۰
امنیت در سیستم عامل سارنگقربانیان۱۴۰۳/۴/۴۱۴:۰۰
معماری و طراحی شبکه های رایانه ایبهارهمیرزایی۱۴۰۳/۴/۴۹:۰۰
کارآفرینی آیهچمنی ۱۴۰۳/۴/۴۹:۰۰
امنیت در سیستمهای عامل سارنگقربانیان۱۴۰۳/۴/۴۱۴:۰۰
سوییچیگ و مسیریابی در شبکه های محلیعلی قادری ۱۴۰۳/۴/۴۹:۰۰
حسابداری مالیزهرامحمدحسینی۱۴۰۳/۴/۴۹:۰۰
کارآفرینیحسندولت آبادی۱۴۰۳/۴/۴۹:۰۰
پیکربندی مسیریابهای شبکهعلی قادری ۱۴۰۳/۴/۴۹:۰۰
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان سعیدشریفان۱۴۰۳/۴/۴۱۴:۰۰
شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی سعیدشریفان۱۴۰۳/۴/۴۱۴:۰۰
زبانهای برنامه نویسی بصری ابوالفضلنوروزیان۱۴۰۳/۴/۴۱۴:۰۰
آشنایی با مبانی امنیت شبکهمهرداد جنگجو۱۴۰۳/۴/۴۱۴:۰۰
قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن فرشادپرویزیان۱۴۰۳/۴/۴۹:۰۰
کارآفرینیشهرهشکوهی۱۴۰۳/۴/۴۹:۰۰
آمار مقدماتی سیداحمدپوررضااحمدی۱۴۰۳/۴/۴۹:۰۰
مدیریت فناوری اطلاعاتمسعود سیرتی ۱۴۰۳/۴/۴۱۴:۰۰
فیزیک الکتریسیتهمریمحبیبی۱۴۰۳/۴/۴۱۴:۰۰
فیزیک پیش دانشگاهیمریمحبیبی۱۴۰۳/۴/۴۱۴:۰۰
شیوه اعتبارسنجی مشتریانزهرامحمدحسینی۱۴۰۳/۴/۶۱۴:۰۰
مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارشمنصوردادبخش۱۴۰۳/۴/۶۱۴:۰۰
قراردادهای ارتباطی امنعلی قادری۱۴۰۳/۴/۶۱۴:۰۰
معماری کامپیوترهانیهفلاح اسلاملو۱۴۰۳/۴/۶۹:۰۰
حسابداری و حسابرسی بخش عمومیزهرامحمدحسینی۱۴۰۳/۴/۶۹:۰۰
امور امنیت شعبهبا آموزش هماهنگ شود۱۴۰۳/۴/۶۱۴:۰۰
مبانی طراحی و توسعه نرم افزار لیلاسلطان باغشاهی۱۴۰۳/۴/۶۱۴:۰۰
مهندسی نرم افزار  لیلاسلطان باغشاهی۱۴۰۳/۴/۶۱۴:۰۰
بانکداری اسلامی زهرامحمدحسینی۱۴۰۳/۴/۶۹:۰۰
ساختمان و زبان ماشینسیداحمدپوررضااحمدی۱۴۰۳/۴/۶۹:۰۰
مفاهیم TCP/IPسجادحاج شاه ولدی ۱۴۰۳/۴/۶۹:۰۰
فارسی شهرهشکوهی۱۴۰۳/۴/۶۹:۰۰
دانش خانواده و جمعیت شبنمرضایی عباسی۱۴۰۳/۴/۶۱۴:۰۰
ریاضیات مهندسیفاطمهخیری دوست۱۴۰۳/۴/۶۱۴:۰۰
مبانی شبکه های رایانه ای سحرعلیمیرزایی۱۴۰۳/۴/۶۹:۰۰
ریاضی پیش دانشگاهیمحمدرضافرزام۱۴۰۳/۴/۱۰۹:۰۰
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات محمدعابدی۱۴۰۳/۴/۱۰۹:۰۰
اصول و فنون  مذاکرهآیه چمنی ۱۴۰۳/۴/۱۰۹:۰۰
مدیریت منابع انسانیبا آموزش هماهنگ شود۱۴۰۳/۴/۱۰۹:۰۰
  • نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

قابل توجه تمامی دانشجویان: چنانچه دانشجویان میهمان دارای امتحان همزمان هستند می بایست به آموزش اطلاع دهند تا هماهنگی های لازم با مراکز صورت پذیرد. دانشجویان می بایست برای شرکت در امتحان کارت ورود به جلسه امتحان را از سامانه هم آوا دریافت نموده و با خود همراه داشته باشند در غیر این صورت اجازه ورود به جلسه امتحان را نخواهند داشت. ملاک تاریخ و ساعت برگزاری امتحان فایل اکسل موجود در سایت دانشکده (DpiCollege.ir) می باشد.