549

برنامه امتحانات

برنامه امتحانات

دانشجویان می توانند تغییرات احتمالی درخواستی خود را تا پانزدهم خردادماه به معاونت محترم آموزش اعلام نمایند تا در صورت موافقت ایشان جابجایی صورت پذیرد.

برنامه اولیه امتحانات نیمسال دوم ۱۴۰۲ دانلود

اشتراک گذاری این مقاله