بخشودگي كل كارمزد متعلق به وام هاي دريافتي دانشجويان

بخشودگي كل كارمزد متعلق به وام هاي دريافتي دانشجويان

به منظور رعایت حال دانش آموختگانی که دارای اقساط معوق هستند، کل کارمزد متعلقه به وامهای دریافتی دانشجویانِ کلیه مقاطع تحصیلی که اولین سررسید قسط آنان فرا نرسیده است و در طول دوره اجرای طرح (از ۱۲ آذرماه تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱) نسبت به واریز یکجای بدهی خود اقدام نمایند، بخشوده گردد.

اشتراک گذاری این مقاله