549

بخشودگی کل کارمزد متعلق به وام های دریافتی دانشجویان

بخشودگی کل کارمزد متعلق به وام های دریافتی دانشجویان

به منظور رعایت حال دانش آموختگانی که دارای اقساط معوق هستند، کل کارمزد متعلقه به وامهای دریافتی دانشجویانِ کلیه مقاطع تحصیلی که اولین سررسید قسط آنان فرا نرسیده است و در طول دوره اجرای طرح (از ۱۲ آذرماه تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱) نسبت به واریز یکجای بدهی خود اقدام نمایند، بخشوده گردد.

اشتراک گذاری این مقاله