549

انتخاب واحد در تاریخ ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه

انتخاب واحد در تاریخ ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند در تاریخ ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه دسترسی انتخاب واحد برای تمامی دانشجویان باز خواهد شد و می بایست جهت تثبیت انتخاب واحد هزینه اولیه را پرداخت نموده در غیر این صورت انتخاب واحد پاک خواهد شد.

ضمنا در صورت عدم انتخاب واحد توسط دانشجو امکان انتخاب واحد توسط مرکز وجود نخواهد داشت

دانشجویانی که دارای مغایرت جهت انتخاب واحد هستند در تاریخ ۲۸ بهمن ماه دسترسی ویرایش انتخاب واحد برای مرکز و کارشناسان رشته باز خواهد شد

اشتراک گذاری این مقاله