امتحان عملی درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی

امتحان عملی درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی

امتحان عملی درس برنامه نویسی مقدماتی استاد سمیه باغشاهی روز پنجشنبه مورخ 1401/03/26 برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان در جلسه امتحان الزامی است.

اشتراک گذاری این مقاله