549

الزام به شرکت در مانور اجباری آزمون های متمرکز

الزام به شرکت در مانور اجباری آزمون های متمرکز

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت اطلاع از نحوه برگزاری مانور اجباری آزمون های متمرکز دستورالعمل آزمون های متمرکز نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را مطالعه نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله