الزام به شرکت در مانور اجباری آزمون های متمرکز

الزام به شرکت در مانور اجباری آزمون های متمرکز

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت اطلاع از نحوه برگزاری مانور اجباری آزمون های متمرکز دستورالعمل آزمون های متمرکز نیمسال اول 1401-1400 را مطالعه نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله