549

اخذ سنوات دانشگاه جامع

اخذ سنوات دانشگاه جامع

دانشجویانی که برای اخذ سنوات از دانشگاه جامع می بایست مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان پرداخت نمایند، به سایت https://pg.uast.ac.ir مراجعه نمایند. برای دریافت شناسه پرداخت با داخلی ۱۲۴ تماس حاصل نمایند. بدهی است دسترسی انتخاب واحد این دانشجویان منوط به اخذ مجوز سنوات از دانشگاه جامع می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله