اخذ سنوات دانشگاه جامع

اخذ سنوات دانشگاه جامع

دانشجویانی که برای اخذ سنوات از دانشگاه جامع می بایست مبلغ 10000 تومان پرداخت نمایند، به سایت https://pg.uast.ac.ir مراجعه نمایند. برای دریافت شناسه پرداخت با داخلی 124 تماس حاصل نمایند. بدهی است دسترسی انتخاب واحد این دانشجویان منوط به اخذ مجوز سنوات از دانشگاه جامع می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله