549

آزمون پایان ترم درس زبان مکاتبات بانکی و زبان مکالمات بانکی استاد عبدی راد

آزمون پایان ترم درس زبان مکاتبات بانکی و زبان مکالمات بانکی استاد عبدی راد

دانشجویان درس زبان مکاتبات بانکی و زبان مکالمات بانکی استاد عبدی راد، جزوء درسی را دانلود نمایید.همچنین آزمون روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ برگزار می گردد.

جزوء درس زبان مکاتبات بانکی و زبان مکالمات بانکی   دانلود 

 

اشتراک گذاری این مقاله