آزمون مجدد درس کارگاه کامپیوتر 1 و کارگاه کامپیوتر 2 استاد مقدس زاده برای غایبین

آزمون مجدد درس کارگاه کامپیوتر 1 و کارگاه کامپیوتر 2 استاد مقدس زاده برای غایبین

دانشجویانی که در آزمون درس کارگاه کامپیوتر 1 و کارگاه کامپیوتر 2 حضور نداشتند،روز یکشنبه مورخ 1401/04/12 ساعت 12:00 مجدد آزمون در دانشکده برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله