549

آزمون مجدد درس کارگاه کامپیوتر ۱ و کارگاه کامپیوتر ۲ استاد مقدس زاده برای غایبین

آزمون مجدد درس کارگاه کامپیوتر ۱ و کارگاه کامپیوتر ۲ استاد مقدس زاده برای غایبین

دانشجویانی که در آزمون درس کارگاه کامپیوتر ۱ و کارگاه کامپیوتر ۲ حضور نداشتند،روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۰۰ مجدد آزمون در دانشکده برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله