آزمون مجدد درس تربیت بدنی و ورزش فقط برای غایبین

آزمون مجدد درس تربیت بدنی و ورزش فقط برای غایبین

دانشجویانی که در آزمون تربیت بدنی و ورزش حضور نداشتند،روز شنبه مورخ 1401/04/11 ساعت 8:30 مجدد آزمون در دانشکده برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله