549

آدرس سایت پرداخت سنوات تحصیلی

آدرس سایت پرداخت سنوات تحصیلی

به اطلاع دانشجویان میرساند جهت پرداخت هزینه سنوات تحصیلی به آدرس
/https://pg.uast.ac.ir مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله