موقعیت در سایت : Skip Navigation Links اطلاعیه مالی - امور مالی
1397/06/17
چگونگی پرداخت شهریه نیمسال اول 98-97

باتوجه به اینکه درزمان انتخاب واحد ونهایی شدن واحدها می بایستی کل شهریه پرداخت شود. بنابرتقاضای اکثردانشجویان برای تقسیط شهریه،مرکزبرای نهایی کردن واحدها مبلغ 60% شهریه رادرنظرگرفته است.دانشجویان بعدازپرداخت بامراجعه به کارنامه مالی می توانند باقیمانده شهریه رامشاهده کرده وحداکثرتادوماه اینده مابقی شهریه راپرداخت نمایند.

1396/08/07
آخرین فرصت برای پرداخت شهریه 85%

دانشجویانی که درزمان مقرر شهریه 85% نیمسال جاری را پرداخت نکرده اند تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه 1396/08/11 فرصت دارند.لازم به ذکراست بنا به درخواست تعدادی ازدانشجویان استثناًاین پنج شنبه امورمالی مرکزتاساعت سه بعدازظهر اماده دریافت شهریه دانشجویان می باشد.

1396/07/22
زمان پرداخت شهریه85%

باتوجه به نهایی شدن انتخاب واحد درنیمسال جاری(961)دانشجویان می بایستی شهریه 85% مرکز راهرچه سریعتر(حداکثرتاتاریخ 1396/08/06 ) پرداخت نمایند وبعدازتاییدمالیکارت های دانشجویی رانزداقای شفتی تمدید اعتبار نمایند.درغیر این صورت عواقب ناشی ازعدم پرداخت به موقع بعهده شخص دانشجو می باشد.

1396/01/28
آخرین اخطار پرداخت شهری نیمسال دوم96-95

دانشجویانی که شهریه نیمسال دوم96-95 راتاکنون پرداخت ننموده اند هرچه سریعتر وحداکثرتاروز یکشنبه 1396/02/10 به این امراقدام نمایند. عواقب ناشی ازعدم پرداخت بعهده دانشجو می باشد .درغیراین صورت انتخاب واحد دانشجو حذف ومرخصی تحصیلی لحاظ می گردد.

1395/09/30
ثبت نام وام دانشجویی درنیمسال دوم 96-95

دانشجویانی که متقاضی وام شهریه درنیمسال دوم 96-95 می باشند می بایستی ازتاریخ 95/09/25 لغایت95/11/10 بامراجعه به سامانه صندوق رفاه به آدرس www.swf.ir مراجعه اطلاعات فردی ودرخواست وام خود راثبت نمایند. سپس برای ارائه مدارک لازم واعلام درخواست به امور مالی مرکز طبقه پنجم مراجعه نمایند.یادآوری می گردد توضیحات لازم دربرد مالی دانشکده وجوددارد.

  صفحه ی آخر<<     بعدی <   صفحه 1 از 7  قبلی >   >>صفحه ی نخست
     

COPYRIGHT©2019 مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران
.تمامي حقوق مریوط به مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران می باشد